РЪКОВОДИТЕЛИ И КООРДИНАТОРИ НА
МЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТА

 

МЕСПП-  ОБЛАСТ

Име, презиме, фамилия

Длъжност

1.

Благоевград

Ивайло Александров Златанов

Ръководител на МЕСПП

Красимира Христова Тодорова

Координатор в МЕСПП

2.

Бургас

Виолета Маркова Илиева

Ръководител на МЕСПП

Гюлшен Мустафа Еминова

Координатор в МЕСПП

3.

Варна

Венцеслава Любомирова Генова

Ръководител на МЕСПП

Диана Калчева Христова

Координатор в МЕСПП

4.

Велико Търново

инж. Розалия Михайлова Личева

Ръководител на МЕСПП

Красимира Христова Петкова

Координатор в МЕСПП

5.

Видин

Марийка Борисова Василева

Ръководител на МЕСПП

Калин Васков Нинов

Координатор в МЕСПП

6.

Враца

Галина Евденова Гоцова

Ръководител на МЕСПП

Митонка Георгиева Червеняшка

Координатор в МЕСПП

7.

Габрово

Георги Александров Маринов

Ръководител на МЕСПП

Емилия Дянкова Ангелова

Координатор в МЕСПП

8.

Добрич

Любомир Тодоров Господинов

Ръководител на МЕСПП

Жоро Йорданов Тошков

Координатор в МЕСПП

9.

Кърджали

Гроздан Делчев Колев

Ръководител на МЕСПП

Снежа Иванова Калитвенцова

Координатор в МЕСПП

10.

Кюстендил

Радостина Димитрова Новакова

Ръководител на МЕСПП

Теодора Олег Джорданска-Йорданова

Координатор в МЕСПП

11.

Ловеч

Еленко Стоянов Начев

Ръководител на МЕСПП

Розка Петкова Петкова

Координатор в МЕСПП

12.

Монтана

Трайка Тодорова Трайкова

Ръководител на МЕСПП

Биляна Иванова Харалампиева

Координатор в МЕСПП

13.

Пазарджик

Валентина Асенова Кайтазова

Ръководител на МЕСПП

Пенка Георгиева Нанева

Координатор в МЕСПП

14.

Перник

Ваня Ангелова Коконова

Ръководител на МЕСПП

Даниела Павлова Божичкова

Координатор в МЕСПП

15.

Плевен

Албена Георгиева Тотева

Ръководител на МЕСПП

Цветанка Тончева Тончева

Координатор в МЕСПП

16.

Пловдив

Иванка Димитрова Киркова

Ръководител на МЕСПП

Ирена Младенова Душкова

Координатор в МЕСПП

17.

Разград

Атанас Недялков Дончев 

Ръководител на МЕСПП

Светослав Атанасов Добрев

Координатор в МЕСПП

18.

Русе

Димитър Божидаров Райнов

Ръководител на МЕСПП

Цветослав Пенков Димитров

Координатор в МЕСПП

19.

Силистра

Габриела Миткова Николова

Ръководител на МЕСПП

Марин Богданов Ботев

Координатор в МЕСПП

20.

Сливен

Бисерка Василева Михалева

Ръководител

Весела Георгиева Паскалева

Координатор в МЕСПП

21.

Смолян

Иван Ангелов Муцевски

Ръководител на МЕСПП

Малинка Минчева Кордова

Координатор в МЕСПП

22.

София град

Ваня Фердинандова Кастрева-Монова

Ръководител на МЕСПП

Златка Димитрова Иванова

Координатор в МЕСПП

23.

София област

Христо Цветанов Андреев

Ръководител на МЕСПП

Люба Димитрова Павлова

Координатор в МЕСПП

24.

Ст. Загора

Татяна Койчева Димитрова

Ръководител на МЕСПП

Милена Златева Йолдова-Стоянова

Координатор в МЕСПП

25.

Търговище

Стефан Иванов Станчев

Ръководител на МЕСПП

Кремелита Геортиела Бонева

Координатор в МЕСПП

26.

Хасково

Красимира  Георгиева Джисова-Илиева

Ръководител на МЕСПП

Дарина Милкова Станчева

Координатор в МЕСПП

27.

Шумен

Светлана Стевчева Милева

Ръководител на МЕСПП

Машка Вълчкова Шумова

Координатор в МЕСПП

28.

Ямбол

Красимир Стоянов Стоилков

Ръководител на МЕСПП

Роса Христова Георгиева

Координатор в МЕСПП

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"