СПИСЪК НА ПИЛОТНИТЕ УЧИЛИЩА
в изпълнение на проект BG05M20PO001-2.001-0001
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

 

УЧИЛИЩЕ

АДРЕС

КОНТАКТИ

ел. адрес

сл. телефон

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

1.

Основно училище „Св. Климент Охридски“

гр. Пазарджик, ул. „Васил Левски“ 58

ou_ohridski_pz@abv.bg

034/988120

2.

Основно училище „Христо Смирненски“

гр. Радомир, ул. „Братя Миленкови“ 28

ou_h_smirnenski-140@abv.bg

077782269

3.

Основно училище „Алеко Константинов“

гр. Пловдив, ул. „Божидар Здравков“ 3А

krasimir.angelov@alekoplovdiv.bg

032/625673

4.

Основно училище „Никола Икономов“

гр. Разград, ул. „Вардар“ 9

ikonomov_rz@abv.bg

084/660606

5.

Основно училище „Христо Смирненски“

гр. Хасково, бул. „Съединение“

ssmirnenski@abv.bg

038/622524

СРЕДНИ УЧИЛИЩА

6.

Средно училище „Димчо Дебелянов“ 

гр. Бургас, к-с „Славейков“ до бл. 5

ddebelianov@abv.bg

056/886061

7.

Средно училище „Димчо Дебелянов“ 

гр. Варна, ул. „Русе“ 2

sou_d_debelianov@abv.bg

052/613602

8.

Средно училище „Вела Благоева“

гр. В. Търново, ул. „Константин Паница“ 1

sou_vb_vt@abv.bg

0878642861

9.

Средно училище „Любен Каравелов“

гр. Видин, ул. „Любен Каравелов“ 29

lk-vidin@dir.bg

094/923125

10.

Средно училище „Васил Кънчов“

гр. Враца, ул. Хан Аспарух“ 17

vasilkunchov@yahoo.com

092/620527

11.

Средно училище „Петко Рачов Славейков“

гр. Добрич, ул. ул. „Ангел Кънчев“ 2

prslaveikov@abv.bg

058/604433

12.

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“

гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ 20А

sou5sliven@abv.bg

044/624317

13.

Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Смолян, бул. „България“ 59

sou_kim@abv.bg

0301/69133

14.

18 Средно училище „Уилям Гладстон“

гр. София, ул. „Пиротска“ 68

sou18@mail.bg

02/9880301

15.

Средно училище „Железник“

гр. Ст. Загора, ул. „Младост“ 8

soujsz@abv.bg

042/670835

16.

Второ средно училище „Професор Никола Маринов“

гр. Търговище, ул. „Трайко Китанчев“ 39

sou_2@abv.bg

0601/64193

ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

17.

Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Благоевград, ул. „Цанко Церковски“2

nhgum@mail.bg

073/885268

18.

Природоматематическа гимназия „акад. Иван Гюзелев“

гр. Габрово, УЛ. „Елин Пелин“ 2

pmg_gab@abv.bg

0879123654

19.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“

гр. Кърджали, ул. „Ген. Чернобузов“ 19

gpche.kj@abv.bg

0361/62817

20.

Природоматематическа гимназия „проф. Е. Иванов“

гр. Кюстендил, ул. „проф. Г. Паспалев“ 11

pmg_kn@abv.bg

078/552258

21.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“

гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 7

gpche_mont@abv.bg

096/306808

22.

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици

гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“22

gpche@abv.bg

064/829043

23.

Природоматематическа гимназия „Климент Охридски“

гр. Силистра, ул. „Москва“ 21

pmg_ss@mail.bg

086/882645

24.

Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“

гр. Ст. Загора, ул. „Августа Траяна“ 44

pmgsz@abv.bg

042/605062

25.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“

гр. Ст. Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ 62

gpchesz@abv.bg

042/604771

26.

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Н. Вапцаров“

гр. Шумен, бул. „Мадара“ 36

gpche_shu@abv.bg

054/860153

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ (ПГ)

27.

ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“

гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ 21

pgsagap_vt@abv.bg

062/620244

28.

Професионална техническа гимназия „д-р Н. Василиади“

гр. Габрово, ул. „Брянска“ 3

ptg_gabrovo@abv.bg

066/803214

29.

ПГпо механоелектротехника

гр. Ловеч, бул. „Мизия“

pgmet_lv@abv.bg

068/603970

30.

ПГСАГ „проф. Стефан Стефанов“

гр. Монтана, ул. Панайот Хитов“ 15А

pgsag_m@abv.bg

096/303260

31.

ПГ по строителство и архитектура

Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ 33

pgsa_pivanova@abv.bg

034/442667

32.

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“ 100

turtech@abv.bg

0878151000

33.

ПГпо електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“

гр. Русе,  ул. „Потсдам“ 3

electroschool@abv.bg

082/846096

34.

ПГпо електротехника и електроника „Мария Кюри“

гр. Сливен, ул. „Банско шосе“ 21

pgee_sliven@abv.bg

044/622136

35.

ПГпо аудио- видео- и телекомуникация „А.С.Попов“

гр. София, бул. „Сливница“ 10

pgavt_popov@abv.bg

02/8221186

36.

Професионална гимназия „Велизар Пеев“

гр. Своге, ул. „Отец Паисий“ 9

pg_vpeev@abv.bg

0887693991

37.

ПГпо дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“

гр. Хасково, ул. „Пловдивска“ 37

pgds_hask@abv.bg

038/663897

38.

Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“

гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ 42

ptg_jambol2001@yahoo.com

046/663161

СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА

39.

Специално училище за ученици с нарушено зрение „проф. Иван Шишманов“

гр. Варна, кв. „Аспарухово“, „Вилите“

udnz_100g@abv.bg

052/370416

40.

Специално училище за ученици с увреден слух „проф. д-р Ст. Белинов“

гр. Пловдив, ул. „Прохлада“ 1

ssudus.plovdiv@abv.bg

032/624125

41.

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл"

гр. София-град, ул. „Ломско шосе“ 177

udnzsofia@yahoo.com

02/8981264

42.

Специално училище за ученици с увреден слух „проф. д-р Дечо Денев“

гр. София-град, ул. „Стефан Тошев“ 82

deafschool@mail.bg

02/8556117Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"