НОВИНИ И СЪБИТИЯ ОТ МОН

СТАРТИРА ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"
15.01.2016

След успешното приключване на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, изпълняван от МОН в периода 2012-2015 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, от 11.01.2016 г. стартира неговото продължение в рамките на Оперативна програма...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ


ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА: ПРОЕКТЪТ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ Е ОБХВАНАЛ НАД ПОЛОВИН МИЛИОН УЧЕНИЦИ И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПО НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
30.11.2015

На 26 ноември 2015 г. в Центъра по кариерно ориентиране във Велико Търново стартира първото събитие в рамките на национална заключителна конференция по проект BG051PO001-4-3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Проектът за кариерно ориентиране е обхванал над половин милион ученици. Сега екипът разработва...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ


Работна среща по проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013
18.06.2015

От 15-17 юни 2015 г. в хотел „Света София“, гр. София се проведе работна среща по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на МОН. В нея взеха участие  ръководителите на 28 центъра за кариерно ориентиране и координаторите в местните екипи за съдействие и...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ


СЕДМА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
19.05.2015

СЕДМА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ От 23 до 25 април 2015 г.  в Международния панаир  Пловдив се проведе  Седмата панорама на професионалното образование в България. В Панорамата - националeн кръг на състезанията по професии - взеха участие над 330 ученици от 150...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ


Заместник-министър проф. Николай Денков посети Центъра за кариерно ориентиране в гр. Стара Загора
26.03.2015

     На 26 март 2015 г. проф. Николай Денков – зам.-министър на образованието и науката посети Центъра за кариерно ориентиране – Стара Загора, създаден по проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-21013.    Гости на форума „Дни на...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ


1  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"