Екип на ЦПЛР - Шумен
Росица Костадинова
Румянка Димитрова
Информация за ЦПЛР - Шумен
Адрес: населено място, пощенски код, ул./бул №, ет… ул. „Цар Освободител“ 152
Телефон: 054/860 056
Имейл: [email protected]
Работно време от 08:30 до 17:00
ЦПЛР – Кариерно ориентиране разполага със: Зала на информиране
Зала за индивидуално консултиране
Зала за групова работа
Услуги, които Центърът предоставя: · Информиране за:
- видовете подготовка в училищното образование;
- институциите в системата на средното и висшето образование;
- реда и условията за прием на ученици и студенти и др.
- професиите и профилите, които се изучават в училищната система;
- динамиката и потребностите на пазара на труда.

· Индивидуална и групова работа за:
- подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация;
- провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
- провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на образование, професия и работа;
- провеждане на тренинги с ученици от VII-VIII и XI-XII клас за формиране на умения за вземане на решения и търсене на работа.

· Работа по програми за кариерно ориентиране:
- с учениците от I-IV клас - създаване на първите и най-ранни проекти;
- с учениците от V-XII клас - подготовка за преход към по-висока степен на образование/пазар на труда;
- с учениците от отделните целеви групи - застрашени от отпадане от училище, талантливи ученици, със специални образователни потребности, с девиантно поведение и др.;
- реинтегриране на отпадналите от училище;
- формиране на нови умения за социално включване и мобилност.

· Консултиране относно :
- разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия;
- преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия от учениците;
- умения за планиране на учебното и личното време;
- свързване на индивидуалните особености с изискванията на желаното образование;
- подкрепа за вземане на решения, свързани с продължаване на образованието;
- формиране на умения за планиране на кариерното развитие;
- решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

· Посредничество между ученици, училище и бизнес по проблемите на кариерното ориентиране

· Организиране и разработване на училищни практики за кариерно ориентиране
Форми за предоставяне на услуги • индивидуално информиране и консултиране;
• групово информиране и консултиране
Начини за предоставяне на услугите За контакти с кариерните консултанти можете:
• да посетите центъра за кариерно ориентиране на място
• да се свържете по телефон
• да напишете писмо или e-mail
Потребители на услугите по кариерно ориентиране • Ученици от I до XII клас във всички видове и степени училища
• Родители
• Директори на училища, учители, педагогически съветници
• Други институции – домове, школи, социални центрове, НПО и др.
• Работодатели
• Граждани
ПРЕДСТОЯЩО В ГРАФИКА НА ЦПЛР
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици
1 17.05.2021 12:40 група Росица Костадинова 3.Осъзнавне на възможностите „Какво зная за образователната система?“- прил. №5 „Видове училища“. III ОУ „ Димитър Благоев“ – гр. Шумен; VI г кл. 25 0 25
2 17.05.2021 17:30 група Росица Костадинова 3. Презентация „ Моето първо интервю за работа“.4. „Какво не трябва да греша при избора на професия“- упр. № 2. - дистанционно СУ „Йоан Екзарх Български“- гр. Шумен; XI в кл 26 0 26
3 17.05.2021 17:50 група Румянка Димитрова 1. Програма за кариерно ориентиране – Раздел ІV Учене за осъществяване на преход, Ниво В, упр. № 9 „Как да „спечеля“ интервю за работа?“. Документи за кандидатстване за работа – кариерни проекти; 2. Наръчник на кариерния консултант: Модул Умения при кандидатстване за работа и планиране на кариера, умения за подготовка на CV, умения за участие в подборни процедури. ПГИ, ХІ г кл., гр. Шумен 24 0 24
4 17.05.2021 18:35 група Румянка Димитрова 3. Презентация „Моето първо интервю за работа“ и „Дигитални умения при кандидатстване за работа“; 4. Дискусия по тематичен филм № 30, област В света на възрастните: „Среща с моята професия“. ПЕГ "Никола Вапцаров", ХІ г кл., гр. Шумен 26 0 26
5 26.05.2021 13:55 група Росица Костадинова 1.Тематичен филм № 12 ” Какво трябва да зная за себе си ,за да избера професия?“. 2.Програма за кариерно ориентиране – Раздел II Самоосъзнаване, Ниво В упр. № 7 „Как да разпозная моите умения?“ - дистанционно ПГСАГ – гр. Шумен; XI в кл. 26 0 26
6 27.05.2021 12:45 група Румянка Димитрова 1. Програма за кариерно ориентиране на учениците Раздел IІІ Учене за вземане на решение, ниво В, упр. № 4 „Алгоритъм за вземане на решение“; 2. Дискусия по тематичен филм от област „ Вземане на решение“ – № 24 „Вземам решение – стъпка по стъпка“. 3. Програма за кариерно ориентиране на учениците Раздел ІІІ Учене за вземане на решение, ниво В, упр. № 5 „ Кой избор е най-добър“; 4. Наръчник на кариерния консултант – модул „Себереализация – умения за вземане на решения“: Ребус за етапите за вземане на обосновано информирано решение. ПГССХТ, Х б кл., гр. Шумен 20 0 20
7 27.05.2021 13:40 група Румянка Димитрова 3. Дискусия по тематичен филм област "Вземане на решение" - № 25 „Всяко решение е правилно“; 4.Програма за кариерно ориентиране – Раздел II Самоосъзнаване, Ниво В, упр. № 9 „Типове личности и професии“. ПГССХТ, Х б кл., гр. Шумен 20 0 20

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил

    
 
 
  Регистрация
Забравена парола

 


   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Шумен
http://ruo-shumen.org/


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"