Slider

Кариерно информиране

Кариерно консултиране

Групови дискусии

Тренинги

Форуми по кариерно ориентиране

Обучение по програма за кариерно ориентиране

Галерия -> Кариерно информиране

Кариерното информиране, предлагано в центрове за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране може да бъде групово (при наличието на ученици с общи или сходни интереси), индивидуално – устно или писмено и самоинформиране (чрез осигурен достъп за ползване на разнообразни информационни материали). За целите на информирането центрове за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране разполагат с: печатни материали – Наръчник на кариерния консултант, каталожни брошури на професиите, флайери, дипляни и т.н.; уеб-базирани ресурси – информационно-търсеща система за кариерно ориентиране и интерактивни упражнения; филми – 30 филма с теми от областта на кариерното ориентиране и др. Посочените информационни ресурси предоставят достъпна (съобразена с възрастовите особености на учениците), актуална и достоверна информация.

Кариерно информиране

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"