Slider

Кариерно информиране

Кариерно консултиране

Групови дискусии

Тренинги

Форуми по кариерно ориентиране

Галерия -> Кариерно информиране

Кариерното информиране може да бъде групово (при наличие на ученици с общи или сходни интереси), индивидуално – устно или писмено и самоинформиране (чрез осигурен достъп за ползване на различни информационни ресурси). За целите на информирането областните центрове за подкрепа за личностно развитие разполагат с: печатни ресурси – Наръчник на кариерния консултант, Каталожни брошури на професиите, Каталог с програмни документи по кариерно ориентиране, Насоки за кариерно ориентиране на ученици от V – VII клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, флайери, дипляни и т.н.; уеб-базирани ресурси – информационно-търсеща система за кариерно ориентиране на учениците, интерактивни упражнения за ученици от V – XII клас, 30 тематични филми, свързани с кариерното ориентиране на учениците, Програма за обучение по кариерно ориентиране на ниво училище и др.

Кариерно информиране

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"