Slider

Кариерно информиране

Кариерно консултиране

Групови дискусии

Тренинги

Форуми по кариерно ориентиране

Галерия -> Кариерно консултиране

Кариерното консултиране, провеждано в областните центрове за подкрепа за личностно развитие дава възможност на ученика да сподели своите проблеми, свързани с избора на образование и/или професия с квалифициран кариерен консултант. Консултирането подпомага конкретния ученик да разбира по-добре себе си и трудностите, които среща при избора на образование и/или професия. То може да бъде индивидуално или групово. Кариерният консултант носи отговорността обсъждането на проблемите да става на достъпен за ученика език и в необходимата задълбоченост, като спазва изискванията за конфиденциалност.

Кариерно консултиране

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"