Slider

Кариерно информиране

Кариерно консултиране

Групови дискусии

Тренинги

Форуми по кариерно ориентиране

Галерия -> Обучение по програма за кариерно ориентиране

Програмата за обучение по кариерно ориентиране включва практически упражнения за ученици
от I до XII клас. За учениците от I до IV клас са включени упражнения, които ги подпомагат в добиването на обща информация за най-често срещаните професии и за уменията, необходими за тяхното упражняване. Учениците от V до VII клас формират начални умения за планиране на учебното и личното време, за търсене на връзка между индивидуалните особености и изискванията на професиите и т.н. Упражненията за учениците от IX до XII клас способстват за добиване на знания за пазара на труда, за развитие на техните умения за планиране на кариерата, за вземане на решения, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация, и др.

Обучение по програма за кариерно ориентиране

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"