Slider

Кариерно информиране

Кариерно консултиране

Групови дискусии

Тренинги

Форуми по кариерно ориентиране

Галерия -> Тренинги

Тренингите, провеждани в областните центрове за подкрепа за личностно развитие способстват за формиране, надграждане и усъвършенстване на различни умения и способности, които учениците желаят да придобият или усъвършенстват. Забавните ролеви игри, имитационни игри и упражнения, интересните хипотетични ситуации и казуси поставят учениците в динамична и емоционално наситена среда. Предпочитаните теми от учениците за провеждане тренинги са свързани с формиране на умения за вземане на решения, подготовка за интервю за работа, подготовка за писане на автобиография и мотивационно писмо, и др.

Тренинги

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"