Slider

Кариерно информиране

Кариерно консултиране

Групови дискусии

Тренинги

Форуми по кариерно ориентиране

Галерия -> Форуми

Училищните форуми по кариерно ориентиране са реални проекти, в които участват съвместно ученици, учители, родители, представители на бизнеса. Но инициативата и изявата е преди всичко на учениците.  Те се организират на равнище: клас, училище, община/област.

  • Училищните форуми, провеждани с учениците от І – ІV клас  са свързани със създаването на първите и най-ранни кариерни проекти.
  • Училищните форуми, провеждани с учениците от V-VІІ клас подготвят учениците за прехода от основната към гимназиалната степен на образование и вземането на решение за избор на училище, професия, профил.
  • Училищните форуми, провеждани с учениците от ІХ-ХІІ клас са насочени към подготовка за планиране на кариерата, професионалната и житейската реализация.

Форуми

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"