ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Елена Николова Клинчова
Сл.телефон: 0882 762 869
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Специалност: Педагогика - бакалавър
Специална педагогика
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране
Теми за кариерно информиране
Теми за кариерно консултиране • Интереси и склонности;
• Предпочитания;
• Силни и слаби страни на личността;
• Преодоляване на типични грешки при вземане на решение за избор на образование и професия;
• Превенция на рисковете от отпадане от училище;
• Влияние на значими хора при избора на образование и професия;
• Подобряване на мотивацията за започване на работа и трудова реализация;
• Физическо здраве и избор на образование и професия;
• Умения за представяне пред работодател.
Теми за дискусии и тренинги • Информиран и самостоятелен избор на образование и професия – дискусия;
• Изискванията на пазара на труда – дискусия;
• Подобряване на мотивацията за учене и работа – тренинг.

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Кюстендил
http://rio-kyustendil.com


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"