Екип на ЦПЛР - МОМН
Информация за ЦПЛР - МОМН
Адрес: населено място, пощенски код, ул./бул №, ет…
Телефон:
Имейл:
Работно време
ЦПЛР – Кариерно ориентиране разполага със:
Услуги, които Центърът предоставя:
Форми за предоставяне на услуги
Начини за предоставяне на услугите
Потребители на услугите по кариерно ориентиране
ПРЕДСТОЯЩО В ГРАФИКА НА ЦПЛР
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил

 


 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"