ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Юлия Димитрова Неделова
Сл.телефон: 0882355278 ; 082521271
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Специалност: Психология - магистър
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране Сертифициран кариерен консултант по международна програма Global Career Development Facilitator (GCDF), 2008 г.
Теми за кариерно информиране • Структура и съдържание на образователната система – видове подготовка, етапи и степени на образование;
• Специалности, които се изучават в колежи и висши училища;
• Подготовка за изготвяне на професионална автобиография (CV) – европейски формат;
• Подготовка за явяване за интервю за работа.
Теми за кариерно консултиране • Интереси и склонности;
• Умения и способности;
• Предпочитания;
• Ценности;
• Силни и слаби страни на личността;
• Преодоляване на вътрешни и външни противоречия при вземане на решение за избор на образование и професия:
- противоречие между съвета на родителите и желанието на ученика;
- несъответствие между интереси и възможности на личността;
- несъответствие между интереси и училищни постижения на ученика;
- несъответствие между изискванията на професията и личностни качества, и други.
• Преодоляване на типични грешки при вземане на решение за избор на образование и професия:
- избор по подражание;
- избор за съхраняване на приятелство;
- неинформиран избор и други.
• Подобряване на мотивацията за учене;
• Превенция на рисковете от отпадане от училище;
• Вземане на решение за избор на образование и професия;
• Влияние на значими хора при избор на образование и професия;
• Подобряване на мотивацията за продължаване на образованието;
• Подобряване на мотивацията за започване на работа и трудова реализация;
• Ценностна система и образователен и професионален избор;
• Физическо здраве и избор на образование и професия;
• Умения за представяне пред работодател;
• Умения за справяне с конфликт на работното място.
Теми за дискусии и тренинги • Себепознанието – път към успешен избор на професия - дискусия;
• Информиран и самостоятелен избор на образование и професия – дискусия;
• Фактори при избора на професия – дискусия;
• Професията – път към личностна реализация и успех – дискусия.

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Русе
http://www.rio-ruse.org


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"