ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Надя Денева
Сл.телефон: 0889667151 0882355278
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Висше - магистър Великотърновски университет Психология - психолог, учител
Висше - магистър ВИНС Варна Организиране и проектиране на икономическата информация
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране GCDF кариерен консултант 2013 г
Теми за кариерно информиране Професии и профили, специалности
Университети, специалности в България и Европа
Теми за кариерно консултиране -Интереси и склонности
-Умения и способности
-Предпочитания
-Ценности
-Силни страни на личността
-Подобряване на мотивацията за учене
Вземане на решение за избор на образование и професия
-Влияние на значими хора при избор на образование и професия
-Подобряване на мотивацията за продължаване на образованието
-Подобряване на мотивацията за започване на работа и трудова реализация
-Ценностна система и образователен и професионален избор
-Физическо здраве и избор на образование и професия
-Умения за представяне пред работодател
Теми за дискусии и тренинги -Изисквания на професиите -дискусия
-Себепознанието-път към успешен избор на професия-дискусия
-Информиран и самостоятелен избор на образование и професия-дискусия
-Фактори при избора на професия-дискусия
-Формула за успешна кариера-дискусия
-Професии и кариерни пътеки
-Професията-път към личностна реализация и успех-дискусия
-Умения за планиране на свободното време-тренинг
-Умения за преодоляване на вътрешни и външни противоречия при избора на образование и професия-тренинг
-Умения за вземане на решение за образователен и професионален избор-тренинг

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Русе
http://www.rio-ruse.org


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"