ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Дарина Петкова
Сл.телефон: 0888521684,
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Висше - Магистър Шуменски университет, педагог
учител по физика и математика
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране
Теми за кариерно информиране - Професии и профили, специалности, средни училища в Русе и в България
- Университети, специалности в България и Европа
Теми за кариерно консултиране - Мотивацията за учене
- Подобряване на мотивацията за продължаване на образованието
- Силни страни на личността
- Интереси и склонности
- Умения и способности
- Предпочитания
- Ценностна система и образователен и професионален избор
- Физическо здраве и избор на образование и професия
- Влияние на значими хора при избор на образование и професия
- Вземане на решение за избор на образование и професия
- Подобряване на мотивацията за започване на работа и трудова
реализация
- Умения за представяне пред работодател
Теми за дискусии и тренинги - Изисквания на професиите -дискусия
- Себепознанието - път към успешен избор на професия-дискусия
- Информиран и самостоятелен избор на образование и професия -
дискусия
- Фактори при избора на професия - дискусия
- Формула за успешна кариера - дискусия
- Професията - път към личностна реализация и успех - дискусия
- Умения за планиране на свободното време - тренинг
- Умения за преодоляване на вътрешни и външни противоречия при избора на образование и професия - тренинг
- Умения за вземане на решение за образователен и професионален избор - тренинг

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.


   
 
 
  Регистрация
Забравена парола

 


   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Русе
http://www.rio-ruse.org


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"