ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Дарина Петкова
Сл.телефон: 082-521271
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност магистър
Шуменски университет
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране
Теми за кариерно информиране - Структура и съдържание на образователната система – видове подготовка, етапи и степени на образование;
- Специалности, които се изучават в колежи и висши училища;
Теми за кариерно консултиране - Интереси и склонности;
- Умения и способности;-
- Предпочитания;
- Ценности;
- Силни и слаби страни на личността;
- Преодоляване на вътрешни и външни противоречия при вземане на решение за избор на образование и професия:
- Подобряване на мотивацията за учене;
- Превенция на рисковете от отпадане от училище;
- Вземане на решение за избор на образование и професия;
- Влияние на значими хора при избор на образование и професия;
- Подобряване на мотивацията за продължаване на образованието;
- Подобряване на мотивацията за започване на работа и трудова реализация;
- Ценностна система и образователен и професионален избор;
- Физическо здраве и избор на образование и професия;
- Умения за представяне пред работодател;

Теми за дискусии и тренинги - Себепознанието – път към успешен избор на професия - дискусия;
- Информиран и самостоятелен избор на образование и професия – дискусия;
- Фактори при избора на професия – дискусия;
- Професията – път към личностна реализация и успех – дискусия.


ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Русе
http://www.rio-ruse.org


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"