ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Дарина Петкова
Сл.телефон: 082-521271
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност магистър
Шуменски университет
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране
Теми за кариерно информиране - Структура и съдържание на образователната система – видове подготовка, етапи и степени на образование;
- Професии и специалности, които се изучават в Професионалните гимназии в гр. Русе;
- Профили, които се изучават в Профилираните гимназии и Средни училища в гр. Русе;
- Професии и специалности, които се изучават в колежи и висши училища;
Теми за кариерно консултиране - Качества и ценности;
-Способности, таланти и предпочитания;
- Силни и слаби страни на личността;
- Стил на учене и управление на времето;
- Подобряване на мотивацията за учене;
- Превенция на рисковете от отпадане от училище;
- Вземане на решение за избор на образование и професия;
- Влияние на значими хора при избор на образование и професия;
- Подобряване на мотивацията за продължаване на образованието;
- Подобряване на мотивацията за започване на работа и трудова реализация;
- Физическо здраве и избор на образование и професия;
- Поставяне на цели по пътя към професионална реализация;
- Умения за представяне пред работодател;
- Моят проект за мобилност;
- Други

Теми за дискусии и тренинги 1-4 клас:
Професии в картинки - упражнение
Познай професията - презентация
Да се запознаем с професии – презентация
Какво е и на коя професия служат – презентаци
Описание на професиите - упражнение
Групиране на професиите - упражнение
Професиите – нужни и полезни – презентация
Хората имат различни професии – презентация

5-6 клас:
Професии по буква – интерактивно упражнение от НПКОУ
Физическото здраве и професиите – интерактивно упражнение от НПКОУ
В семействата на професиите - упражнение
Типове професии - упражнение
Качества и избор на професия - тренинг
Какво мога и какво харесвам да правя - упражнение

7 клас:
Учебни предмети и избор на кариера - дискусия
Как правя моя избор на професия и най-често допускани грешки - дискусия
Какви са моите интереси и към какви професии ме водят – тренинг по Холанд
Себепознание – моите качества, таланти, способности – тренинг
Мотивация и предпочитания за работа – тренинг
Професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища в гр. Русе и областта – информиране

8-10 клас:
Умения за управление на времето – дискусия
Какви са моите професионални ценности - тренинг
Вземам решение – стъпка по стъпка – тренинг?
Моите преносими умения - презентация

11-12 клас:
Планирам своята кариера - тренинг
Моите преносими умения – презентация
Аз и другите за мен - тренинг
Моето първо работно място – презентация
Готов ли съм за започване на работа - презентация
Кое да избера – работа или ВУ - дискусия
Интервю за работа - тренинг
ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Русе
http://www.rio-ruse.org


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"