ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Кремена Петрова
Сл.телефон: +359 894 41 95 64
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност "Връзки с обществеността" - бакалавър
"Дигитален маркетинг" - специалист
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране
Теми за кариерно информиране
"Профилирано и професионално образование"
"Моят нов образователен път след 7. клас"
Теми за кариерно консултиране "В света на професиите"
"Накъде ме водят моите интереси"
"Какво трябва да знам за себе си, за да избера професия"
"Какъв искам да стана"
"Характеристика на известни професии"
Теми за дискусии и тренинги "Искам, Мога, Трябва - определяне на моите кариерни цели"

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Силистра
https://www.ruobg.com/


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"