Екип на ЦПЛР - Хасково
Гергана Стайкова
Райна Бялкова
Румяна Ресиловска
Информация за ЦПЛР - Хасково
Адрес: населено място, пощенски код, ул./бул №, ет… гр. Хасково, ул. Хан Кубрат №2, ет.3
Телефон: 38,620,452
Имейл: [email protected]
Работно време от 9:00 до 17:30
ЦПЛР – Кариерно ориентиране разполага със: Зала на информиране
Зала за индивидуално консултиране
Зала за групова работа
Услуги, които Центърът предоставя: · Информиране за:
- видовете подготовка в училищното образование;
- институциите в системата на средното и висшето образование;
- реда и условията за прием на ученици и студенти и др.
- професиите и профилите, които се изучават в училищната система;
- динамиката и потребностите на пазара на труда.

· Индивидуална и групова работа за:
- подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация;
- провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
- провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на образование, професия и работа;
- провеждане на тренинги с ученици от VII-VIII и XI-XII клас за формиране на умения за вземане на решения и търсене на работа.

· Работа по програми за кариерно ориентиране:
- с учениците от I-IV клас - създаване на първите и най-ранни проекти;
- с учениците от V-XII клас - подготовка за преход към по-висока степен на образование/пазар на труда;
- с учениците от отделните целеви групи - застрашени от отпадане от училище, талантливи ученици, със специални образователни потребности, с девиантно поведение и др.;
- реинтегриране на отпадналите от училище;
- формиране на нови умения за социално включване и мобилност.

· Консултиране относно :
- разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия;
- преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия от учениците;
- умения за планиране на учебното и личното време;
- свързване на индивидуалните особености с изискванията на желаното образование;
- подкрепа за вземане на решения, свързани с продължаване на образованието;
- формиране на умения за планиране на кариерното развитие;
- решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

· Посредничество между ученици, училище и бизнес по проблемите на кариерното ориентиране

· Организиране и разработване на училищни практики за кариерно ориентиране
Форми за предоставяне на услуги • индивидуално информиране и консултиране;
• групово информиране и консултиране
Начини за предоставяне на услугите За контакти с кариерните консултанти можете:
• да посетите центъра за кариерно ориентиране на място
• да се свържете по телефон
• да напишете писмо или e-mail
Потребители на услугите по кариерно ориентиране • Ученици от I до XII клас във всички видове и степени училища
• Родители
• Директори на училища, учители, педагогически съветници
• Други институции – домове, школи, социални центрове, НПО и др.
• Работодатели
• Граждани
ПРЕДСТОЯЩО В ГРАФИКА НА ЦПЛР
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил

 


 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Хасково
https://www.ruobg.com/


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"