ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Росица Костадинова
Сл.телефон:
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Висше - Бакалавър - Връзки с обществеността
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране
Теми за кариерно информиране •Структура и съдържание на образователната система – видове подготовка, етапи и степени на образование
•Профилираното обучение – видове профилирано обучение, изучавани учебни предмети (учебен план, учебни програми), завършване, дипломиране, документи
•Професионално образование – професии и специалности, степени на професионална квалификация, изучавани учебни предмети (учебни планове, учебни програми), завършване, дипломиране, документи
•Училища – начални, основни, средни общообразователни, гимназии, професионални гимназии, училища по изкуствата, училища по културата, спортни училища, специални училища
•Прием на студенти по специалности във висшите училища
•Ред и условия за приемане на студенти във висшите училища
•Подготовка за изготвяне на професионална автобиография (CV) – европейски формат
•Подготовка за явяване за интервю за работа
•Трудово-правни знания - права и задължения на служителя и работодателя

Теми за кариерно консултиране •Интереси и склонности
•Умения и способности
•Предпочитания
•Ценности
•Силни и слаби страни на личността
•Подобряване на мотивацията за ученe
•Вземане на решение за избор на образование и професия
•Подобряване на мотивацията за продължаване на образованието
•Умения за представяне пред работодател
•Умения за справяне с конфликт на работното място
Теми за дискусии и тренинги •В света на професиите - дискусия
•Себепознанието – път към успешен избор на професия - дискусия\
•Фактори при избора на професия – дискусия
•Изискванията на пазара на труда – дискусия
•Професията – път към личностна реализация и успех – дискусия
•Умения за вземане на решение за образователен и професионален избор – тренинг
• Нови умения за търсене на работа, социално включване и мобилност – тренинг


ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Шумен
http://ruo-shumen.org/


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"