ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Румянка Димитрова
Сл.телефон: 0886 724 152
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Висше – бакалавър Социална педагогика
Висше – магистър Ресурсен учител
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране Сертифициран кариерен консултант по международна програма Global Career Development Facilitator (GCDF), 2013 – 2018, 2018 – 2023
Теми за кариерно информиране Раздел А. СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Теми:
• Държавен план-прием на ученици – по профили, професии/специалности, училища, общини, административни области
• Възможности за обучение на ученици със специални образователни потребности – включващо обучение
• Ред и условия за приемане на ученици в държавни и общински училища – Наредба № 11 на МОН
• Ред и условия за приемане на ученици в училищата по изкуствата и културата – Наредби на Министерството на културата
• Ред и условия за приемане на ученици в спортни училища – Наредби на Министерството на младежта и спорта

Раздел Б. ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Теми:
• Структура и съдържание на системата на висшето образование в България – образователно-квалификационни степени (бакалавър-степени, магистър, доктор)
• Специалности, които се изучават в колежи и висши училища

Теми за кариерно консултиране • Преодоляване на вътрешни и външни противоречия при вземане на решение за избор на образование и професия
- противоречие между съвета на родителите и желанието на ученика
- несъответствие между интереси и възможности на личността
- несъответствие между интереси и училищни постижения на ученика
- несъответствие между изискванията на професията и личностни качества, и други.

• Преодоляване на типични грешки при вземане на решение за избор на образование и професия
- избор по подражание
- избор за съхраняване на приятелство
- неинформиран избор и други.
• Превенция на рисковете от отпадане от училище
• Влияние на значими хора при избор на образование и професия

• Подобряване на мотивацията за започване на работа и трудова реализация
• Ценностна система и образователен и професионален избор
• Физическо здраве и избор на образование и професия
• Разкриване на бариери пред избора на образование и професия – девиантно поведение, зависимости, прекъсване на образованието, социално-икономически проблеми на семейството и други.

Теми за дискусии и тренинги • Изискванията на професиите - дискусия
• Информиран и самостоятелен избор на образование и професия – дискусия
• Формулата за успешна кариера – дискусия
• Професии и кариерни пътеки
• Умения за планиране на свободното време – тренинг
• Умения за преодоляване на вътрешни и външни противоречия при избора на образование и професия – тренинг
• Подобряване на мотивацията за учене и работа – тренинг

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Шумен
http://ruo-shumen.org/


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"