ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Кристиян Колев
Сл.телефон: 0885 985 433; 056 825 809
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Висше образование - магистър;
Специалност: педагогика и философия -СУ"Климент Охридски"
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране Сертифициран кариерен консултант по международна програма Global Career Development Facilitator (GCDF), 2008г. , 2013 г. , 2019 г.
Теми за кариерно информиране Структура и съдържание на образователната система - видове подготовка, етапи и степени на образование;
Държавен план-прием на ученици - по профили, професии/специалности, училища, общини, административни области;
Ред и условия за приемане на ученици в държавните и общински училища - Наредба 11 на МОН.
Профилираното обучение – видове профилирано обучение, изучавани учебни предмети (учебен план, учебни програми), завършване, дипломиране, документи
Професионално образование – професии и специалности, степени на професионална квалификация, изучавани учебни предмети (учебни планове, учебни програми), завършване, дипломиране, документи
Училища – начални, основни, средни общообразователни, гимназии, професионални гимназии, училища по изкуствата, училища по културата, спортни училища, специални училища
Ред и условия за приемане на студенти във висшите училища
Подготовка за изготвяне на професионална автобиография (CV) – европейски формат;
Подготовка за явяване за интервю за работа;
Подготовка за изготвяне на мотивационно писмо;
Теми за кариерно консултиране
Вземане на решение за избор на образование и професия;
Подобряване на мотивацията за продължаване на образованието;
Умения за представяне пред работодател;
Интереси и склонности;
Умения и способности;
Предпочитания и ценности;
Силни и слаби страни на личността;
Подобряване на мотивацията за ученe;
Теми за дискусии и тренинги Умения за вземане на решение за образователен и професионален избор – тренинг;
Себепознанието – път към успешен избор на професия - дискусия;
Изискванията на пазара на труда – дискусия;

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Бургас
https://ruoburgas.org


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"