ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Marieta Ivanova
Сл.телефон: 056 825 809
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Висше образование- магистър
Софийски университет "Св.Климент Охридски"
Специалност: Мениджмънт на социално-педагогическите дейности:
Психология-ОПКО.
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране
Теми за кариерно информиране
Теми за кариерно консултиране
Теми за дискусии и тренинги

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Бургас
https://ruoburgas.org


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"