ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Анелия Братинова
Сл.телефон: 052 988 933
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Психологично консултиране - магистър
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране Сертифициран кариерен консултант по международна програма Global Career Development Facilitator (GCDF), 2016 г.
Теми за кариерно информиране • Структура и съдържание на образователната система – видове подготовка, етапи и степени на образование
• Ред и условия за приемане на ученици в държавни и общински училища
• Специалности, които се изучават в колежи и висши училища
• Подготовка за преход от образование към пазара на труда
Теми за кариерно консултиране • Вземане на решение за избор на образование и професия
• Интереси и склонности
• Умения и способности
• Предпочитания
• Преодоляване на типични грешки при вземане на решение за избор на образование и професия
• Умения за представяне пред работодател
• Умения за справяне с конфликт на работното място
Теми за дискусии и тренинги • Изискванията на професиите - дискусия
• Информиран и самостоятелен избор на образование и професия – дискусия
• Изискванията на пазара на труда – дискусия
• Умения за вземане на решение за образователен и професионален избор – тренинг
• Нови умения за търсене на работа, социално включване и мобилност – тренинг

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Варна
http://ruo-varna.bg/


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"