ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Николай Ценов
Сл.телефон: 092/627393 0878530526
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Психолог – магистър;
Философ - магистър
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране Сертифициран кариерен консултант по международна програма Global Career Development Facilitator (GCDF),
2013 г.
Теми за кариерно информиране • Структура и съдържание на образователната система – видове подготовка, етапи и степени на образование;
• Профилираното обучение – видове профилирано обучение, изучавани учебни предмети (учебен план, учебни програми), завършване, дипломиране, документи;
• Професионално образование – професии и специалности, степени на професионална квалификация, изучавани учебни предмети (учебни планове, учебни програми), завършване, дипломиране, документи;
• Държавен план-прием на ученици – по профили, професии/специалности, училища, общини, административни области;
• Училища – начални, основни, средни общообразователни, гимназии, професионални гимназии, училища по изкуствата, училища по културата, спортни училища, специални училища;
• Възможности за обучение на ученици със специални образователни потребности – включващо обучение;
• Ред и условия за приемане на ученици в държавни и общински училища;
• Ред и условия за приемане на ученици в училищата по изкуствата и културата – Наредби на Министерството на културата;
• Ред и условия за приемане на ученици в спортни училища – Наредби на Министерството на младежта и спорта;
• Структура и съдържание на системата на висшето образование в България – образователно-квалификационни степени;
• Специалности, които се изучават в колежи и висши училища;
• Прием на студенти по специалности във висшите училища;
• Ред и условия за приемане на студенти във висшите училища;
• Подготовка за изготвяне на професионална автобиография (CV) – европейски формат;
• Подготовка за явяване за интервю за работа;
• Формиране на умения за търсене на работно място;
• Трудово-правни знания – права и задължения на служителя и работодателя;
• Запознаване с програми за социално-икономическото развитие на общините и регионите.
на ученика;
Теми за кариерно консултиране Подобряване на мотивацията за учене;
• Превенция на рисковете от отпадане от училище;
• Вземане на решение за избор на образование и професия;
• Влияние на значими хора при избор на образование и професия;
• Подобряване на мотивацията за продължаване на образованието;
• Подобряване на мотивацията за започване на работа и трудова реализация;
• Ценностна система и образователен и професионален избор;
• Физическо здраве и избор на образование и професия;
• Разкриване на бариери пред избора на образование и професия – девиантно поведение, зависимости, прекъсване на образованието, социално-икономически проблеми на семейството и други;
• Умения за представяне пред работодател;
• Умения за справяне с конфликт на работното място.
Теми за дискусии и тренинги В света на професиите - дискусия;
• Изискванията на професиите - дискусия;
• Себепознанието – път към успешен избор на професия - дискусия;
• Информиран и самостоятелен избор на образование и професия – дискусия;
• Фактори при избора на професия – дискусия;
• Формулата за успешна кариера – дискусия;
• Професии и кариерни пътеки;
• Изискванията на пазара на труда – дискусия;
• Професията – път към личностна реализация и успех – дискусия;
• Умения за планиране на свободното време – тренинг;
• Умения за преодоляване на вътрешни и външни противоречия при избора на образование и професия – тренинг;
• Подобряване на мотивацията за учене и работа – тренинг;
• Умения за вземане на решение за образователен и професионален избор – тренинг;
• Нови умения за търсене на работа, социално включване и мобилност – тренинг.
В света на професиите – дискусия;
• Изискванията на професиите – дискусия;
• Себепознанието – път към успешен избор на професия – дискусия;
• Информиран и самостоятелен избор на образование и професия – дискусия;
• Фактори при избора на професия – дискусия;
• Формулата за успешна кариера – дискусия;
• Професии и кариерни пътеки;
• Изискванията на пазара на труда – дискусия;
• Професията – път към личностна реализация и успех – дискусия;
• Умения за планиране на свободното време – тренинг;
• Умения за преодоляване на вътрешни и външни противоречия при избора на образование и професия – тренинг;
• Подобряване на мотивацията за учене и работа – тренинг;
• Умения за вземане на решение за образователен и професионален избор – тренинг;
• Нови умения за търсене на работа, социално включване и мобилност – тренинг.

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО Враца
http://ruobg.com


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"