ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Красимира Недялкова Комнева
Сл.телефон: 0887 300 949
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Специалност: Психология
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране Сертифициран кариерен консултант GCDF0811-BG
Теми за кариерно информиране • Кандидатстване след 7 клас - възможности за избор в гимназиалното образование, процедура на кандидатстване;
• Избор на висше образование, рейтингови системи на висшите училища ;
• Ефективни начини за търсене и кандидатстване за работа.
Теми за кариерно консултиране • Повишаване на себепознанието за свързаните с успеха в работата индивидуални характеристики (способности, личностни черти, професионални предпочитания и др.);
• Избор на подходяща професия и планиране на подготовката за нея, включително избор на образование;
• Откриване и работа за преодоляване на психосоциални бариери пред пълноценното кариерно развитие.
Теми за дискусии и тренинги • Осъзнаване на възможностите: запознаване със света на професиите и с факторите за успешна трудова кариера, запознаване с образователната система и възможностите за придобиване на компетентности – дискусии;
• Самоосъзнаване: връзка между индивидуалните характеристики и успеха в раличните професионални дейности, себеизследване и развитие - дискусии;
• Изграждане на умения за управление на кариерата, вземане на добри решения и постигане на целите в процеса на кариерно развитие - тренинги.

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.

 Вход
   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО София-град
http://www.rio-sofia-grad.com


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"