ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Мая Йончева
Сл.телефон:
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Психолог
Магистър по Детско-юношеска психология (диагностика и консултиране)
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране Професионално ориентиране и консултиране в училище - СУ "Св. Климент Охридски"
Теми за кариерно информиране
Теми за кариерно консултиране
Теми за дискусии и тренинги

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици
1 03.06.2020 11:00 индивидуално Мая Йончева Качествата, които притежавам - как ще ми помогнат при избор на професия? дистанционно: [email protected] / Viber 0887 799 866 2 0 2
2 04.06.2020 11:00 индивидуално Мая Йончева Етапите за взимане на решение за образование/професия и какви грешки да не допускаме. дистанционно: [email protected] / Viber 0887 799 866 2 0 2
3 05.06.2020 11:00 индивидуално Мая Йончева Етапите за взимане на решение за образование/професия и какви грешки да не допускаме. дистанционно: [email protected] / Viber 0887 799 866 2 0 2
4 08.06.2020 11:00 индивидуално Мая Йончева Етапите за взимане на решение за образование/професия и какви грешки да не допускаме. дистанционно: [email protected] / Viber 0887 799 866 2 0 2
5 09.06.2020 11:00 индивидуално Мая Йончева Моята успешна образователна кариера?! дистанционно: [email protected] / Viber 0887 799 866 2 0 2
6 10.06.2020 11:00 индивидуално Мая Йончева Моята успешна образователна кариера?! дистанционно: [email protected] / Viber 0887 799 866 2 0 2
7 11.06.2020 11:00 индивидуално Мая Йончева Качествата, които притежавам - как ще ми помогнат при избор на професия? дистанционно: [email protected] / Viber 0887 799 866 2 0 2
8 12.06.2020 11:00 индивидуално Мая Йончева Как да избера "правилната" професия? Най-често допускани грешки при избор на професия. дистанционно: [email protected] / Viber 0887 799 866 2 0 2


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.


   
 
 
  Регистрация
Забравена парола

 


   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО София-град
http://www.rio-sofia-grad.com


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"