ИНФОРМАЦИЯ И CV
ИМЕ Надежда Иванова
Сл.телефон:
Сл.имейл: [email protected]
Образование - степен и специалност Психолог;
Магистър по Детско-юношеска психология (диагностика и консултиране)
Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране
Теми за кариерно информиране
Теми за кариерно консултиране
Теми за дискусии и тренинги

ГРАФИК И РАЗПИСАНИЕ
№ по ред Дата на провеждане Начален час Вид Консултант Тема, описание Място на провеждане Брой места Записани ученици
1 04.06.2020 15:00 индивидуално Надежда Иванова Накъде след 12-ти клас? Кариерни възможности Дистанционно: 0883584700; e-mail: [email protected] ; ZOOM ID - 999-874-1392 1 0 1
2 05.06.2020 15:00 индивидуално Надежда Иванова Умения за успешна кариера Дистанционно: 0883584700; e-mail: [email protected] ; ZOOM ID - 999-874-1392 1 0 1
3 08.06.2020 15:00 индивидуално Надежда Иванова Какво ми е необходимо за успешна реализация. Как да си спеся грешките при избора на професия Дистанционно: 0883584700; e-mail: [email protected] ; ZOOM ID - 999-874-1392 1 0 1
4 09.06.2020 15:00 индивидуално Надежда Иванова Кариерно ориентиране след гимазията - А сега накъде? Дистанционно: 0883584700; e-mail: [email protected] ; ZOOM ID - 999-874-1392 1 0 1
5 10.06.2020 15:00 индивидуално Надежда Иванова Стратегии за успешни кариерни избори Дистанционно: 0883584700; e-mail: [email protected] ; ZOOM ID - 999-874-1392 1 0 1
6 11.06.2020 15:00 индивидуално Надежда Иванова Стратегии за успешни кариерни избори Дистанционно: 0883584700; e-mail: [email protected] ; ZOOM ID - 999-874-1392 1 0 1
7 12.06.2020 15:00 индивидуално Надежда Иванова Коя е подходящата за мен професия? Дистанционно: 0883584700; e-mail: [email protected] ; ZOOM ID - 999-874-1392 1 0 1


 

 

Можете да разгледате целия график и да се запишете за час, след като влезете във Вашия профил.


   
 
 
  Регистрация
Забравена парола

 


   
 
 
  Регистрация
Забравена парола


Връзка към РУО София-град
http://www.rio-sofia-grad.com


Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"