Untitled Document

Интерактивните упражнения за кариерно ориентиране на учениците от V до XII клас включват общо 80 теми с упражнения, разпределени по 10 теми за всеки клас. Темите за отделните класове се надграждат в съответствие с възрастовите характеристики и целите на кариерното ориентиране за учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап на образование.

Интерактивните упражнения съдържат сетивни методи (изображения, снимки и др.); информационни инструменти (таблици, графики, факти и др.); кръстословици, игрословици, анаграми и комикси; методи за проучване (анкети, интервюта, кариерни генограми и др.); аналитични упражнения (за връзки между професии, индивидуални качества, интереси и предпочитания); техники за самоанализ и самооценка  (въпросници, задачи за приоритизиране и др.); методики за самопознание и рефлексия; работа с лични истории и казуси; техники за вземане на решение и др.

Интерактивните упражнения са разработени като методически инструмент за подпомагане на непосредствената практика на кариерните консултанти. Работата с тях изисква даването на предварителни насоки на ученика, както и преценка на кариерния консултант кои и колко от упражненията по определена тема да бъдат включени в процеса на индивидуална или групова консултация, групова дискусия, обучение по кариерно ориентиране и др.
ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

РАЗДЕЛ I. ОСЪЗНАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Тема 1. Професии и длъжности
Тема 2. Професия, кариера и … пол
Тема 3. Моят избор на висше образование
Тема 4. Критерии за избор на висше училище

РАЗДЕЛ II.  САМОПОЗНАНИЕ

Тема 1. Как да овладявам емоциите си?
Тема 2.  Типове личности
Тема 3. Моето лично професионално бъдеще и успех в кариерата

РАЗДЕЛ III.  УЧЕНЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Тема 1. Какъв е моят стил на вземане на решение

РАЗДЕЛ IV.  УЧЕНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕХОДА

Тема 1. Как да постигна целта си?
Тема 2. Моите алтернативи след завършване на средно образование                                                                                                 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"