Untitled Document

Интерактивните упражнения за кариерно ориентиране на учениците от V до XII клас включват общо 80 теми с упражнения, разпределени по 10 теми за всеки клас. Темите за отделните класове се надграждат в съответствие с възрастовите характеристики и целите на кариерното ориентиране за учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап на образование.

Интерактивните упражнения съдържат сетивни методи (изображения, снимки и др.); информационни инструменти (таблици, графики, факти и др.); кръстословици, игрословици, анаграми и комикси; методи за проучване (анкети, интервюта, кариерни генограми и др.); аналитични упражнения (за връзки между професии, индивидуални качества, интереси и предпочитания); техники за самоанализ и самооценка  (въпросници, задачи за приоритизиране и др.); методики за самопознание и рефлексия; работа с лични истории и казуси; техники за вземане на решение и др.

Интерактивните упражнения са разработени като методически инструмент за подпомагане на непосредствената практика на кариерните консултанти. Работата с тях изисква даването на предварителни насоки на ученика, както и преценка на кариерния консултант кои и колко от упражненията по определена тема да бъдат включени в процеса на индивидуална или групова консултация, групова дискусия, обучение по кариерно ориентиране и др.
ШЕСТИ КЛАС

РАЗДЕЛ I.  ОСЪЗНАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Тема 1.  Случайният избор на професия
Тема 2.  Непознати професии
Тема 3.  И професиите си помагат
Тема 4  Родството на професиите
Тема 5.  Познай коя е професията?
Тема 6.  Професии и специалности
Тема 7.  Откривам сходства в групи професии

РАЗДЕЛ II.  САМОПОЗНАНИЕ


Тема 1.  Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия?
Тема 2.  Какво ми казват моите интереси
Тема 3.  Добре ли съм организиран?Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"