Област/Населено място
Професионална група
Професия
Специалност
Профил
Вид училище
Ключова дума

Тук можете да намерите информация за всички училища в страната по посочените критерии. За улеснение можете да търсите по един или няколко критерии: местоположение, ключова дума, група професии, специалности и др.

<- обратно към страницата

Информация за училището
Наименование на училището Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов"
Населено място, Област гр. Поморие
Адрес ул. "Раковска"1
Телефон
Email [email protected]
Website www.pgt-pomorie.com
Вид училище Общинско
Финансиране професионална гимназия
Изучавани специалности, професии и профили
Специалност Професия/Профил Професионална група
Производство на кулинарни изделия и напитки Готвач
Кетъринг Ресторантьор
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Ресторантьор
Организация на хотелиерството Хотелиер

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"