Untitled Document
Професионална група
Подгрупа
Професия
Профил
Тук ще намерите информация за всички професии и профили, които се изучават в средното образование. Професиите и профилите са представени в 12 професионални групи и подгрупи към тях. Имате възможност да ги откриете по определени критерии, или ключова дума, посочена от Вас.
Много бързо можете да се информирате къде се изучават тези професии или профили, както и да влезете директно в сайта на интересните за Вас училища.
Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерен консултант във Вашия областен град.

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"