ДОБРЕ ДОШЛИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, ако сте изправени пред избора на професия и искате да научите повече за своите интереси, способности, предпочитания и ценности, за професиите/ специалностите в средните/висшите училища, в които се провежда обучение по избраната от вас професия/специалност - това е вашият портал!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ако имате затруднения в получаването на актуална информация относно професии, в които се провежда обучение в системата на средното професионално образование и обучение, както и специалности, по които се провежда обучение в системата на висшето образование – това е вашият портал!

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, с предоставените методически ресурси, които са съобразени със специфичните потребности от кариерно ориентиране на различните възрастови групи ученици, порталът е вашият неоценим помощник в организирането и провеждането на дейности по кариерно ориентиране в училище.

Националният портал за кариерно ориентиране на учениците включва следните четири блока информация:

I Информационен блок, който представя галерия на услугите за кариерно ориентиране в областните центрове за подкрепа за личностно развитие. Включената интерактивна схема на структурата на образователнтата система в България осигурява достъп до информация за етапи, степени на образование и видове подготовка, както и възможностите за хоризонтална и вертикална проходимост в системата. За всеки етап, степен на образование и вид подготовка чрез отделни отварящи се прозорци се осигурява достъп до информация за продължителност на обучението, условия за прием, подготовка, начин на завършване и други.
II Информационно-търсеща система за кариерно ориентиране, която включва:
въпросници за интереси, способности и предпочитания за ученици от VII – VIII клас, и въпросници за интереси, способности, предпочитания и ценности за ученици от XI - XII клас. След попълване на въпросниците системата генерира автоматично доклад с получените резултати, който осигурява достъп до информационни характеристики на професиите за предпочeтената от вас професионална област, както и до училища в системата на средното/висшето образование, в които се провежда обучение по желаната професия/специалност. Посочената информация може да ползвате като преминавате последователно стъпка по стъпка през отделните секции на системата: самодиагностика  запознаване с характеристиките на професиите  получаване на информация за институциите в системата на средното и/или висшето образование  достъп до сайт на съответното средно или висше училище. Може да поллзвате информацията и избирателно, като се запознавате само с предпочетена информация от определена секция на системата.
III Методически материали за кариерно ориентиране на ученици за кариерни консултанти, педагогически съветници и учители. Порталът предоставя достъп до Програма за кариерно ориентиране на ниво училище за ученици от I до XII клас. Насоки за кариерно ориентиране на ученици от V - VII клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система и Наръчник на кариерния консултант. Представени са и трейлъри на тридесет филма и отделни теми с интерактивни упраженения за кариерно ориентиране на ученици от V до XII клас. Техните пълни версии може да намерите в центровете за подкрепа за личностно развитие във вашия областен град.
IV Институции, в които се предоставят услуги по кариерно ориентиране. Порталът осигурява достъп до Центрове за подкрепа за личностно развитие във вашия областен град, в които се предоставят услуги по кариерно ориентиране за ученици, родители и учители. Вие може да изберете кариерен консултант, за който да запишете по електронен път ден и час за консултация или да го посетите на място. Консултациите се предоставят от серитифицирани кариерни консултанти и са безплатни.
Националният портал за кариерно ориентиране на учениците се администрира от Министерството на образованието и науката, което е гаранция за актуалността и достоверността на публикуваната информация.