Гимназиален етап (Професионално образование)

Липсва информация
Липсва информация
Теми по кариерно ориентиране за VIII клас Изтегли всички теми за VIII клас

Препоръчителни теми:

Опознавам себе си

Моята бъдеща професия

Личностни характеристики и характеристики на професии

Моите професионални интереси

Допълнителни теми:

Ориентирам се в света на професиите

Откривам сходства и различия между професиите

Професионална карта на региона

Конфликти

Теми по кариерно ориентиране за IX клас Изтегли всички теми за IX клас

Препоръчителни теми:

Професия „по мярка“

Разлика между професия и занаят

Ценности и ценностна система

Моите интереси и работата

Допълнителни теми:

Индивидуална инициатива и мотивация

Индивидуални особености и професия

Оценка на възможности и поставяне на цели

Професия и начин на живот

Теми по кариерно ориентиране за X клас Изтегли всички теми за X клас

Препоръчителни теми:

Типове кариера

Групи умения

Личностно значими качества, ценности и интереси

Подготвям се за преход

Допълнителни теми:

Компетентности и способности

Самостоятелна инициатива; аргументи и стратегии

Подходящите алтернативи

Планиране, поставяне на цели, план за действие

Теми по кариерно ориентиране за XI клас Изтегли всички теми за XI клас

Препоръчителни теми:

Възможности за избор на висше образование в България и чужбина

Умения и постижения

Вземане на решение и избор

Инструменти за вземане на решение

Допълнителни теми:

Предприемачески умения

Личен брандинг

Поставяне на цели

Образователен и/или професионален маршрут

Теми по кариерно ориентиране за XII клас Изтегли всички теми за XII клас

Препоръчителни теми:

Пригодност за заетост

Образователен и/или професионален маршрут

Образование и професионални цели

Личен план за преход

Липсва информация