ТРЕЙЛЪРИ КЪМ ТЕМАТИЧНИ ФИЛМИ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Тематичните филми за кариерно ориентиране поставят акцент върху ключови проблеми при подготовката и вземането на решение за избор на образование и/или кариера.
Учениците могат да участват в групова дискусия по тема от филм, което ще им помогне: да осмислят значимостта на кариерното ориентиране за личностната и социалната реализация на човека; да придобият знания и да формират умения за вземане на решение при избора на образование и кариера; да направят по-успешен преход от образование към заетост; да бъдат по-адаптивни и мобилни на пазара на труда.
Съдържанието на поредицата от 30 (тридесет) филма е представено в седем тематични области с тридесет конкретни теми. Всеки от филмите е с продължителност 10 минути.
Целите филми може да гледате в ЦПЛР – Кариерно ориентиране във Вашия областен град.

1. Въведение в кариерното ориентиране

 • video thumbnail
  „Кариерата и житейската реализация на човека”
  Филмът „Кариерата и житейската реализация на човека” разкрива важността на избора на образование и кариерно развитие. Той ни помага да се подготвим за този избор, защото от него зависи качеството на нашия живот. Английският философ Френсис Бейкън ни подсказва, че „човек преуспява най-много в това, на което се отдава с най-голямо усърдие”.
 • video thumbnail
  „Кариерното ориентиране в училищното образование”
  Какво е кариерно ориентиране? Има ли връзка между учебните предмети, които ни харесват и избора на професия? Полезни ли са заниманията в различни дейности извън училище? Каква е ролята на родителите, на учителите и специалистите за кариерното ориентиране на учениците? Как да изберем собственото си бъдеще?

2. В света на професиите

 • video thumbnail
  „Познатите и непознатите професии”
  Филмът „Познатите и непознатите професии” допълва познанията ни, че освен престижни и популярни, има и по-малко известни и по-малко атрактивни професии. А точно те могат да се окажат нашият избор и да ни осигурят финансова независимост, заетост и добро самочувствие.
 • video thumbnail
  „В семейството на професиите”
  Филмът представя професиите и специалностите метафорично като един голям род, с фамилиите и семействата в него. Те имат едно или повече, по-големи или по-малки деца. Големите деца са професиите с по-висока степен на сложност, а малките деца са професиите с по-ниска степен на квалификация. За да открием своята професия можем да видим Списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и да научим какви професии и длъжности можем да заемаме сред завършване на образование и придобиване на професионална квалификация.
 • video thumbnail
  „Познавам ли професията, която избирам?”
  Много често харесваме една професия по външни, видими белези. А знаем ли какво конкретно се работи, в каква работна среда, с какво работно време, какви са контактите и възможностите за намиране на работа, какви са изискванията към качествата, знанията, уменията и образованието. Филмът ни казва още нещо важно - за да опознаем професията, трябва да се срещнем с нея в реална работна среда, да се включим в работа. И ако се убедим, че работата ни харесва, тогава да потърсим информация къде можем да получим подходящото образование и квалификация.
 • video thumbnail
  „Изборът на професия – между реалността и фантазията”
  Мечтите са пътеката към бъдещето. Фантазията е с положителен знак, когато ни мотивира да правим кариерни планове. Какви са възможните причини за нереалистичен избор? Филмът разкрива пътя за постигането на съответствие между фантазията, мечтата и реалността на кариерния избор.
 • video thumbnail
  „Професии и полови стереотипи”
  Филм-разговор за т. нар. „мъжки” и „женски” професии. Можем ли да говорим за полово кодиране при избора на професия? Как да преодоляваме вътрешни и външни конфликти при избора на нетрадиционна за пола професия? Филмът разкрива равния достъп до образование и работа за всички днес, важността на личния избор - въпреки съществуващи стереотипи. Филм, който провокира дискусия за равенството между половете при професионалната и житейската реализация.
 • video thumbnail
  „Потомственият избор на професия”
  Тема, която касае всяко семейство, всеки млад човек. Родителите са модел на подражание за децата. Родителите подкрепят развитието на своето дете и често очакват то да съхрани постигнатото от тях, да ги последва. Привилегия или отговорност е потомствената професия? Посланието на филма е да продължим по дирята на своята фамилия, или да потърсим своята пътека, стига да сме уверени в това, което искаме.
 • video thumbnail
  „И професиите имат биография”
  Можем ли да надникнем 20 години напред и да си представим как ще изглежда професията, която ни харесва днес. Във филма д-р Петър Димков разказва как новите технологии в медицината променят изискванията към компетентностите на лекарите-офталмолози. Представят се примери от нови наукоемки области като: микроелектроника, изкуствен интелект, роботика, нанотехнологии, космическа техника, генно инженерство. Знанието се извежда като значима ценност и възможност за успешна професионална реализация.
 • video thumbnail
  „Професия и кариера”
  Ако професията е нашата работа, кариерата е придвижването вътре в нея - по хоризонтала или израстване по вертикала. Филмът разкрива как промените в кариерата правят хората по-адаптивни и пригодни за заетост. Разкрива се нуждата от непрекъснато повишаване на квалификацията.
 • video thumbnail
  „Професията отблизо”
  Достатъчно ли е да изберете професия само защото ще работите в луксозен офис, или ще имате възможност да пътувате, или защото ще носите красива униформа? Често зад блясъка на една професия се крие тежък и продължителен труд. И обратно - на пръв поглед скучна и еднообразна работа, може да се окаже творческа, интересна и динамична професия. Познаването на професията отблизо е крачка към успешния избор.

3. Аз и другите

 • video thumbnail
  „Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия?”
  Когато правим нещо с желание, това е белег, че имаме някакви способности в тази област. Как можем да научим повече за собствените си интереси, способности, възможности. Има ли специалисти, които могат да ни помогнат. Как да проверим трайността на нашите интереси при избор на образование, как да открием дейностите, които ще ни направят щастливи и успешни хора?
 • video thumbnail
  „Цената на лесните решения?”
  Филмът ни помага да осъзнаем личната си отговорност при вземането на решение за избор на образование и кариера. Защо заради случаен и неинформиран избор след години се налага да „плащаме цената” за това. Ако си изберем училище или университета само заради лесния начин за постъпване в тях, или заради краткия срок на обучение, може да се окаже, че сме направили неточен избор. Това може да се окаже загубено време, напразни усилия и разочарование.
 • video thumbnail
  „Трудните решения?”
  Често в семейството се пораждат конфликтни ситуации при избора на образованието на децата. Понякога родителите проектират своите желания върху избора на образование на децата си, т.нар. външни конфликти. Понякога се налага да преодоляваме несъответствие между желание и наличие на възможности и качества, съществуващи медицински противопоказания за упражняване на желана професия. Какви умения са ни нужни за да преодоляваме възникнали външни или вътрешни конфликти при професионалния избор? Къде можем да получим съдействие и подкрепа?
 • video thumbnail
  „Пътят към успеха?”
  Какво е успех! Нуждаем ли се от помощ, за да повярваме в себе си и да постигнем своите макар и малки успехи! Достатъчни ли са дарбата и талантът за успеха! Дали сме се замисляли за ролята на добрия учител и треньор в нашия живот. Какви усилия сме готови да положим за да успеем?
 • video thumbnail
  „Наградата за труда”
  Безспорно е, че доброто образование и труда могат да променят нашия живот. Хората оценяват по различен начин ползата от тях. Право пропорционални ли са усилията и резултатите от труда? С какво се измерва наградата за труда - с доходите и парите, със социалната стълбица, по която можем да се изкачим, или просто да се чувстваме щастливи в професията си?
 • video thumbnail
  „Накъде ме водят моите интереси?”
  Ученическите години са времето на търсене и откриване на интересите и желанията за бъдеща професия. Как можем да проверим дълбочината и трайността на своите интереси? Филмът разкрива възможностите за развитие на познавателните интереси чрез включване в различни извънкласни дейности. Когато имаме нужда да се занимаваме постоянно с нещо, това е знак, че се приближаваме към своето призвание!
 • video thumbnail
  „Желание за независима работа и финансов успех”
  Ако искате да сте независим в работата си е важно да напаснете способностите си с изискванията и потребностите на пазара на труда. Популярният продуцент и режисьор Магардич Халваджиян метафорично сравнява работата на предприемача с човек, който трябва да оцелее сам в лодка сред океана. Откривате ли в себе си предприемачески качества, за да реализирате собствени бизнес проекти, което ви прави по-независими и по-успешни.

4. Когато бариерите не зависят от мен

 • video thumbnail
  „Възможностите за учениците със специални образователни потребности (СОП). Специални училища.”
  Защо дискусията за равните възможности за обучение, образование и работа за учениците със специални образователни потребности е важна. Хората с физически и здравословни проблеми могат да имат пълноценна личностна, професионална и житейска реализация, както всички останали. Какви са възможностите за интегрирано обучение на учениците със СОП, какви специални училища има в образователната система, как можем да бъдем успешни и при наличие на физически или интелектуални затруднения.
 • video thumbnail
  „Икономическата принуда и образованието”
  Филмът разглежда темата за бариерите пред образованието и заетостта на младите хора, които живеят в отдалечени и малки населени места, или от малцинствени общности, които често напускат училище без завършена степен на образование и без професионална квалификация. От каква подкрепа се нуждаят те, за да преодолеят тези бариери?

5. Образователната система

 • video thumbnail
  „Профилирано обучение”
  Какви видове подготовка предлага училищното образование? Каква информация може да ни помогне при избора на училище в гимназиалната степен? Филмът представя информация за видовете профилирано обучение - условията за приемане на учениците в профилираните гимназии, съдържанието и продължителността на обучението, завършването на образование и възможностите за продължаване на образованието в университет и за реализация. Снимачният екип гостува на учениците от една профилирана гимназия, но Вие можете да потърсите информация за профилираното обучение във Вашия град или област.
 • video thumbnail
  „Професионално образование”
  Филмът предоставя информация за спецификата на професионалното образование и обучение. Защо повече от 50% от младите хора в Европа избират професионалното образование? Какви са условията и реда за приемане на учениците в професионалните гимназии, каква е продължителността на обучението, какви документи придобиват успешно завършилите професионално образование и обучение? Къде можем да получим повече информация и консултация за професиите и специалностите, и кои са подходящите за нас? Гледайте този филм, ще Ви бъде полезен!
 • video thumbnail
  „Училища по изкуствата. Спортни училища”
  Специални способности, воля и силна мотивация - три опорни точки при избора на този вид образование по пътя към успеха. Филмът представя възможностите за обучение в училища по изкуствата или в спортни училища. Показва на зрителите какво отличава тези училища от другите - какви са професиите и видовете подготовка, която осигуряват? Кога могат да постъпят учениците в тях? Какви са възможностите за професионална и житейска реализация на младежите след завършване на училище в областта на изкуството, културата и спорта?

6. Вземане на решение

 • video thumbnail
  „Вземам решение – стъпка по стъпка”
  Филмовият разказ разглежда правилата и етапите, през които трябва да се премине, за да се вземе решение за избор на образование и кариера. В интервю с обичаната и популярна певица Белослава се разкрива важността и отговорността на този акт за младия човек. Филмът предоставя информация за технологията на поетапното вземане на информирано решение и за ролята на семейството в този процес.
 • video thumbnail
  „Всяко решение е правилно”
  Избирам професия, която ми осигурява заетост. Избирам професия, която допълва духовните ми потребности. Избирам професия, която ми гарантира високи доходи. Филмът представя различни гледни точки при вземането на решение. Кога решението е правилно или погрешно? Филмът показва необходимостта от анализ на всяко конкретно решение, което да бъде осъзнато и осмислено. Тогава можем да бъдем удовлетворени и уверени в избора си.

7. В света на възрастните

 • video thumbnail
  „Обяви за работа и документи за кандидатстване”
  Филмът е насочен към учениците, които завършват средно образование. Има ли правила и умения за успешно търсене на работа. Колко важно е да бъдем мобилни, за да се справим успешно в условията на съвременния пазар на труда. Кои са първите стъпки на преход от образование към света на труда и на възрастните.
 • video thumbnail
  „Интервю за работа”
  Зрителите получават конкретна и ясна представа за правилата и психологическата техника при явяване на интервю. Темата е представена с участието на специалисти по подбор на кадри, които прецизно представят детайлите в обсъжданата тема. Подходящ за учениците от гимназиалната степен на образование - от IХ до ХII клас.
 • video thumbnail
  „Права и отговорности на служителя и работодателя”
  Често непознаването на правилата създава конфликт между служител и работодател. Информирането за правата и отговорностите на служителя и на работодателя предпазва младите хора от попадане в рискова ситуация, от включване в нерегламентиран труд, в нарушаване на Кодекса на труда и на изисквания на Главна инспекция по труда. И още теми - за видове трудови договори, заплащане на труда, работно време, право на отпуск и видове отпуски и др. Филм за учениците от ХII клас.
 • video thumbnail
  „Правилата на успеха”
  Защо някои хора успяват в кариерата си, а други - не. Какви са успелите хора? Има ли формула на успеха? Филмът търси отговорите на тези въпроси. Специален акцент се поставя на високото образование като водеща ценност и предпоставка за успех. А Университетът е не само място за получаване на знания, но и общност на търсещи и щастливи млади хора.
 • video thumbnail
  „Среща с моята професия”
  Финален филм. Той ни разказва за професии, при които изкачването към върха е трудно и бавно, но на него се остава продължително; за професии, които те „изстрелват“ нагоре, без да можеш да останеш задълго на върха; или за зиг-заговидно развитие в кариерата. Всеки зрител може да потърси отговора за вида кариера, към която се насочва. Филмът поставя проблема за възможните успехи или загубване на професията, в зависимост от пазара на труда. Развива се идеята за учене през целия живот, като предпоставка и гаранция за достоен живот и работа на всеки. Филмът обобщава отговорите на много въпроси, поставени във филмовата поредица. Филм, който провокира зрителя към размисъл за специалната среща с професията – мечтана или вече реална.

БЪРЗИ ВРЪЗКИ