Гимназиален етап (Профилирано образование)

Липсва информация
Липсва информация
Теми по кариерно ориентиране за VIII клас Изтегли всички теми за VIII клас

Препоръчителни теми:

Групиране на професиите

Моите мечти

Моята бъдеща професия

Стъпка по стъпка – кариерно планиране

Допълнителни теми:

Професионална карта на региона

Личностни характеристики и характеристики на професии

Моето портфолио

Връзка между учебните предмети и избора на професия

Теми по кариерно ориентиране за IX клас Изтегли всички теми за IX клас

Препоръчителни теми:

Ценности и ценностна система

Моите интереси и работата

Индивидуални особености и професия

Оценка на възможности и поставяне на цели

Допълнителни теми:

Статусът на професиите

Професия „по мярка“ – моята професия - мечта

Необходими професии

Индивидуална инициатива и мотивация

Теми по кариерно ориентиране за X клас Изтегли всички теми за X клас

Препоръчителни теми:

Стълба на кариерата

Да работиш за себе си или да работиш за друг

Какво искам – какво мога?

Групи умения

Допълнителни теми:

Компетентности и способности

Личностно значими качества, ценности и интереси

Самостоятелна инициатива; аргументи и стратегии

Моите предпочитания

Теми по кариерно ориентиране за XI клас Изтегли всички теми за XI клас

Препоръчителни теми:

Типове личности и професии

Инструменти за вземане на решение

Образователен и/или професионален маршрут

Създаване на личен план за преход

Допълнителни теми:

Възможности за избор на висше образование в България и чужбина

Предприемачески умения

Личен брандинг

Умения за кариерно планиране

Теми по кариерно ориентиране за XII клас Изтегли всички теми за XII клас

Препоръчителни теми:

Какво искам – какво мога?

Как да се представя успешно при кандидатстване за работа?

Моята първа работа

Знам какво искам

Липсва информация