Уважаеми ученици,

На следващите страници може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите.

В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Молим ви да не прекъсвате попълването на въпросниците и да отговорите на всички въпроси. Попълването не е ограничено във времето, но ви препоръчваме да не се замисляте твърде дълго, а да отговаряте откровено и честно в зависимост от вашето мнение.

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.

Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерен консултант във Вашия областен град


За да попълните въпросниците, е необходимо да се регистрирате (РЕГИСТРАЦИЯ) и да влезете във Вашия профил ( ВХОД ЗА УЧЕНИЦИ )



Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"