Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Моля прочетете внимателно общите условия преди да ползвате сайта. Те представляват ДОГОВОР между Вас и МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез зареждането на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
"УСЛУГА/И" на сайта включват:

  • получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/услуги/данни на сайта;
  • кариерно ориентиране;
  • възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до всички информационни ресурси на сайта;
  • получаване на резултати от попълнени въпросници за кариерно ориентиране от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта;
  • "Кариерен консултант“ е  лице, с което МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  се намира в договорни отношения, което има право да предоставя  допълнителна информация, свързана с кариерното ориентиране на учениците.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.
Съгласно общите условия Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипервръзка към неговия интернет адрес.
Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.
Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, е забранено.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  може да обработва събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта  и да изготвя вътрешни статистики.

V. ОРГАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните и анализите, публикувани на сайта, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на "последна инстанция".

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  и отделни негови служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта.

УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  както и кариерните консултанти не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  е била предупредена за възможността от възникването им.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  не гарантира точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

VI. РЕГИСТРАЦИЯ

Достъпът до информационните ресурси на сайта е безплатен, за което не е необходимо да се регистрирате. Само ученици, които желаят да ползват въпросниците за кариерно ориентиране следва да се регистрират в сайта и да си създадат индивидуален потребителски профил.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. ПРОМЕНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"