Наименование

BG05M2OP001-2.001-0001  „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Срок на изпълнение на проекта

01.2016 г. – 01.2018 г.

Цели

Обща цел: Да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда. 
Специфични цели:
- Създаване и прилагане на модел на кариерно ориентиране на ниво училище;
- Създаване и прилагане на модел „Училище – пазар на труда“ към Националния портал за кариерно ориентиране (http://orientirane.mon.bg) за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование;
- Осигуряване на ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности;
- Утвърждаване на центровете за кариерно ориентиране като ефективни консултационни, методически и координиращи звена за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование.

Дейности

1. Развитие на системата за кариерно ориентиране на ниво училище
- разработване и апробиране на модел за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище, като се изготви работен вариант на Програма за кариерно ориентиране на ниво училище;
- определяне ма 42 пилотни училища, в които ще бъде разкрит клуб „Кариера“, където ще се провеждат обучения, тренинги, дискусии, групови консултации, семинари и др., свързани с кариерно ориентиране;
- обучение на екипи от пилотните училища и кариерните консултанти от ЦПЛР - Кариерно ориентиране, за работа с Програмата;
2. Създаване и прилагане на модел „Училище – пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионална реализация на завършващите средно образование.
- създаване на модул „Училище – пазар на труда“ към Националния портал за кариерно ориентиране на учениците (http://orientirane.mon.bg) за информиране и ориентиране относно възможностите за трудова и професионална реализация на завършващите средно образование
- обучение на педагогическите екипи от пилотните училища и на кариерните консултанти в ЦПЛР - Кариерно ориентиране за работа с новия модул.
3. Създаване на инструменти за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности (СОП).
- разработване и апробиране на тест за ранно кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане;
- адаптиране на определени теми от инструменти, създадени по проект BG051PО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ - тематични филми, интерактивни упражнения, Приложения от Програма за обучение по кариерно ориентиране;
- обучение на кариерните консултанти от ЦПЛР - Кариерно ориентиране и учителите от пилотните училища, които са ангажирани с интегрирано включващо обучение.

Описание на целевата група

Ученици от всички степени на образование и форми на обучение

Индикатори

100 000 ученици, обхванати от дейности за кариерно ориентиране;
20 % дял на учениците, от включените в дейности по кариерно ориентиране по ОП, които са получили индивидуална консултация за кариерно ориентиране;
Подкрепени 28 центрове за кариерно ориентиране.

Финансиране

Обща стойност на проекта - 7 471 828,73 лв.

Публичност

Дейностите за информиране и публичност са съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

  • създаване лого на проекта, банери, стикери и информационни табели;
  • публикации в електронни и регионални печатни медии и на сайта на МОН;
  • рекламни материали, които ще бъдат предоставяни на учениците, участници в дейности по проекта;
  • плакат за популяризиране на дейностите по проекта;

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"