Кариерно информиране
Кариерно консултиране
Групови дискусии
Тренинги
Форуми по кариерно ориентиране
Обучение по програма за кариерно ориентиране

 

 

Услуги в Центровете за кариерно ориентиране

Уважаеми ученици, родители, учители,
Добре дошли в Националния портал за кариерно ориентиране на учениците.
Националният портал е създаден, за да бъде в помощ на учениците, на родители и на учителите. Порталът е помагало за професионално и кариерно ориентиране.

Защо кариерно ориентиране?
С какво ми е полезно то?


Чрез кариерното ориентиране може:
 • да откриете кои са най-подходящите за Вас области на образование и обучение;
 • да разберете кои са най-подходящите за Вас професии, специалности и области на дейност;
 • да се информирате за училища, университети, прием по профили, професии и специалности;
 • да се запознаете с реда и условията за постъпване в тях;
 • да се подготвите да кандидатствате така, че да бъдете назначени и да започнете работа;
 • да промените посоката/профила си на образование в рамките на средното или по-нататък във висшето образование;
 • да проверите верността и устойчивостта на направения избор, да планирате бъдещите стъпки в кариерното си развитие;
 • да допълните универсалните си знания с нови знания и умения;
 • да научавате и откривате себе си – вашите силни страни, индивидуални характеристики и качества, области за развитие;
 • да научавате повече за нещата, които определят изборите ви – вашите мечти, желания, ценности, стремежа към успех – нещата, които осмислят живота ви;
 • да придобивате нови знания и умения за това как да вземате решения;
 • да развивате умението да общувате и да разбирате себе си, което ще подпомага контактите ви в училищна или в работна среда;
 • да се ориентирате в многообразието от училища, форми на обучение, профили и области на образование, професии и специалности;
 • да откриете силата на възможностите и желанията си, както и бариерите, които трябва да преодолявате за да постигнете мечтите си;
 • да обменяте опит с връстници и други участници в групата.

В портала ще намерите информация за: институциите в средното и висшето образование, структурата и съдържанието на училищното образование, както и информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават в училищната система.

Порталът разполага с богат инструментариум за кариерно ориентиране. Програмата позволява достъп чрез едно кликване до огромен брой практически ресурси – интерактивни упражнения, 30 филма за кариерно ориентиране, инструменти за оценка /насочващи въпросници/, полезни ресурси и вдъхновяващи добри практики. Разполага и със специфични методически насоки за работа с ученици в риск от отпадане и ученици със специални образователни потребности. Програмата е структурирана по класове и осигурява гъвкавост в прилагането.

За да улесним Вашият избор на образование, професия и работа, в планирането и постигането на мечтата Ви за професионална кариера сме предвидили индивидуални и групови консултации по образователно и кариерно планиране и развитие както в училище, така и в специализираните за консултантски услуги Центрове за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране.

Предоставяните услуги в Центровете за подкрепа за личностно развитие - кариерно ориентиране са достъпни за всички ученици и родители и са напълно безплатни.

Информация за Центъра за подкрепа за личностно развитие - Кариерно ориентиране във Вашия град/област може да намерите в Меню ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ.

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"