ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

       
Име, фамилия Позиция в проекта e-mail
1. Соня Мелоян ръководител на проекта  
2. Силвия Кънчева координатор по проекта [email protected]
3. Ганка Илиева администратор по проекта [email protected]
4. Соня Найденова асистент по проекта [email protected]
5. Диляна Гърбовска юрист [email protected]
6. Анна Милчева-Бурева координатор-финансист [email protected]
7. Антон Коев експерт финансови дейности [email protected]
8. Шенай Мюмюн експерт по информационни и
комуникационни технологии
[email protected]
9. Георги Илиев експерт стопански дейности ЦПЛР [email protected]
10. Веселин Атанасов експерт трудово-правни въпроси [email protected]
11. Александра Бойчева експерт по популяризиране
на проекта
[email protected]
12. Павлинка Ламбова експерт по Закона за обществените
поръчки
[email protected]
13. Росица Пенкова сътрудник по отчитане на индикаторите [email protected]
14. Дорияна Дачева технически сътрудник по проекта [email protected]
15. Бисерка Михалева [email protected]

 

 Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"