СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

        Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Възпитанието, обучението, социализацията и отглеждането на децата в детските градини се организира и провежда в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование и осигурява готовност на децата за училище. Държавният образователен стандарт е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението и определя: образователните направления, по които се осъществява предучилищно образование; целите и съдържанието на отделните образователни направления и изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление в отделните възрастови групи.

  • Продължителност:

   Предучилищното образование включва децата от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. В детските градини посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от родителите или настойниците. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини. .

  • Подготовка:

   Предучилищното образование създава условия за цялостно развитие на детската личност и за придобиване на съвкупност от компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Компетентностите по са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления, както следва:

   

  Образователни направления

  Възрастови групи

  Първа група

  Втора група

  Трета подготвителна
  група

  Четвърта подготвителна група

  3-4 г.

  4-5 г.

  5-6 г.

  6-7 г.

  Български език

  Математика

  Околен свят

  Изобразително изкуство

  Музика

  Конструиране и технологии

  Физическа култура

  Обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности се осъществява съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование и държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

  Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.


  В държавните и в общинските детски градини могат да се извършват допълнителни педагогически и други услуги по желание на родителите или настойниците срещу заплащане съобразно интересите и потребностите на децата.

  Децата от подготвителните групи към детските градини могат да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или към училище. Преместването се извършва с удостоверение за преместване. Родителите или настойниците на децата в подготвителните групи към детските градини или училищата не заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, като материалната база се ползва безплатно за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата.

  Организацията на предучилищното образование може да бъде: целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна.

  Начин на завършване: на децата, завършили подготвителна група се издава удостоверение за задължително предучилищно образование.

  Институции, в които се осъществява предучилищно образование:


  Институции

  Възрастови групи

  Първа

  Втора

  Подготв.
  група

  Подготв. група

  3-4 г.

  4-5 г.

  5-6 г.

  6-7 г.

  1.

  Детски градини

  2.

  Училища

   

   

  3.

  Специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания

                   Детските градини осигуряват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.

  Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца със специални образователни потребности, деца в риск, деца с изявени дарби и на деца с хронични заболявания. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира от детската градина чрез план за подкрепа, изготвен за конкретно дете.

  Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина. В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.

   

   

  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"