СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (в професионални колежи)

  В професионалните  колежи се осъществява професионално обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация.

  • Прием: след завършено средно образование
  • Продължителност: минималният срок за обучение е до 2 години в зависимост от притежаваната степен на професионална квалификация.
  • Подготовка: обучението осигурява придобиване на професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи широк кръг от дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на управленски отговорности за работата на други лица и за разпределение на ресурси.
  • Начин на завършване: полагат се държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията. Изпитите се полагат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"