СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

       Цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата.  Висшето образование се придобива във висши училища, получили акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). 

  Законовата рамка за учредяване на висшите училища е разписана от Закона за висшето образование. В съответствие с чл. 9 от този закон, Парламентът (Народното събрание) играе ключова роля при вземането на решения по въпросите, касаещи мрежата от висши училища в страната. Парламентът (Народното събрание) притежава пълномощията да учредява, трансформира или закрива образователните институции на базата на предложение, направено от Министерски съвет.

  • Прием на студенти и докторанти

             Приемането на студенти и докторанти се извършва чрез конкурсен изпит в рамките на утвърдения брой, при спазване на:

  • държавните изисквания;
  • определените в правилниците на висшите училища изисквания, ако те не противоречат на държавните;
  • капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии, определени от НАОА;
  • висшите училища могат да провеждат общ конкурсен изпит или да признават резултатите от конкурсния изпит, положен в друго висше училище.
  •  Образователно-квалификационни степени в системата на висшето образование.   В системата на висшето образование се организира обучение след завършено средно образование по следните степени:

   

  Образователно-квалификационна
  степен (ОКС)

  Необходим
  брой кредити

  Срок на обучение

  • Професионален бакалавър по…

  Обучението може да се продължи в ОКС „магистър“  само в същото професионално направление при условия и по ред, определени в правилника на висшето училище или в държавните изисквания

   

  не по-малко от 180 кредита

   

  не по-малък от три години 

  • Бакалавър

  Обучението осигурява широкопрофилна подготовка или специализирана професионална подготовка по професионални направления и специалности

   

  не по-малко от 240 кредита

   

  не по-малък от четири години

  • Магистър

   Обучението осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност

  не по-малко от 300 кредита

  не по-малко от 120 кредита

   

  не по-малко от 120 кредита

  не по-малък от пет години

   

  не по-малък от две години след придобита ОКС „професионален бакалавър по…“,

  не по-малък от една година, след придобита ОКС „бакалавър“

  • Образователна и научна степен „доктор“

  Осъществява се по докторски програми и индивидуален учебен план, който включва подготовка и полагане на изпити,  педагогическа дейност и защита на дисертационен труд

   

  до три години за  редовна и самостоятелна форма на обучение; до 4 години за задочна и дистанционна форма на обучение.

  •  Система за натрупване и трансфер на кредити

        За оценка на придобитите по време на обучението знания и умения висшите училища осигуряват система за натрупване и трансфер на кредити.  Целта на системата е да осигури на студентите възможност за изборност на дисциплини, самостоятелна работа и мобилност  на основата на взаимно признаване на отделни периоди от обучение, които отговарят на част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен. Кредитите са оценка на задълженията, които студентите трябва да изпълнят по дадена дисциплина или модул като част от общите задължения, необходими за успешно завършване на една учебна година или семестър.  По всяка дисциплина кредити се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа (в лаборатории, библиотеки, курсови, домашни работи и други), положени изпити и други форми на оценяване, определени от висшето училище.  Кредитите се присъждат на студенти, които са завършили успешно съответната учебна дисциплина и/или модул чрез полагане на изпит или друг начина на оценяване, определен в Закона за висшето образование.  Кредитите за оценка на задълженията се основават на 60 кредита за учебна година или 30 кредита на семестър, разпределени по учебни дисциплини и/или модули съгласно учебния план по специалността и образователно-квалификационната степен. Условията и редът за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

  Формите на обучение са: редовна, задочна, вечерна и дистанционна. Дистанционно обучение се осъществява само от висши училища, получили акредитация и създадени при условия и по ред , определен от Закона за висшето образование.

  Висшите училища създават възможност и определят условията за:

  •  придобиване на втора или нова специалност в рамките на обучението  по една образователна степен;
  • преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга;
  • придобиване на по-висока образователна степен;
  • предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните;
  • придобиване на нова специалност;
  • частично обучение на български или чуждестранни студенти в избрано от тях висше училище, факултет или специалност;
  • преместване на студенти в друго  висше училище, факултет, специалност и форма на обучение;
  • прекъсване на обучението от страна на студентите, докторантите и специализантите, както и продължаването им след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

   Начин на завършване
  • обучението по всяка специалност на образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда  съгласно държавните изисквания за дипломиране пред  държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

  -  образователната и научна степен „доктор“ се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

  Документи -  диплома за завършена степен се присъжда след успешно  изпълнение на  всички задължения, предвидени по учебния план, независимо от календарния срок на обучение.  При заявено искане от лицето висшето училище издава и европейско дипломно приложение. Дипломите се признават от държавата, когато обучението е проведено в съответствие със Закона за висшето образование и с държавните изисквания.

  Институции, в които се придобива висше образование


  Висши училища

  Обучение в степени

  1.

  Университети
  Висши училища, които  обучават по широк кръг от специалности от професионални направления в поне три или четири основни области на науката

  бакалавър, магистър и доктор в съответните основни области  на науката

  2.

  Специализирани висши училища
  Висши училища, които осъществяват научно-изследователска или художествено-творческа дейност и провеждат обучение в една от основните области на науката, изкуствата, физическата култура и военното дело

  бакалавър, магистър,  доктор

  3.

  Самостоятелни колежи
  Колежите предлагат сравнително по-кратко и професионално-ориентирано обучение.Колежът  може да съществува самостоятелно или да се създаде в структурата на университет или специализирано висше училище, които са получили акредитация по професионалните направления или специалности от регулираните професии, по които ще се провежда обучение

  професионален бакалавър по…

   

  Отличен инструмент за подпомагане на потребителите на образователни услуги е Рейтинговата система за висшите училища в Република България. Тя осигурява:

  • Достъп до голям масив от данни за българското висше образование на български и английски език – http://rsvu.mon.bg/rsvu3/;
  • Увеличаване на възможностите за информиран избор на кандидат-студентите;
  • База за сравнимост между  различните висши училища, специалности, професионални направления и реализация на завършилите студенти.

   

  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"