СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ПО …“

   

  Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“ се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование.

  • Прием: за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по …" се приемат лица, които са завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища. Приемането на студенти се осъществява в съответствие със Закона за висшето образование и правилниците на висшите училища.
  • Продължителност:   минималният срок за обучение е 3 години, с включени не по-малко от 180 кредита.
  •  Подготовка:  обучението осигурява специализирана професионална подготовка по съответните професионални направления и специалности. Лицата, придобили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“ могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „магистър“ само в същото професионално направление при условия и по ред, определени в правилника на висшето училище или в държавните изисквания.
  • Начин на завършване: обучението завършва с държавен изпит. Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават дипломи за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“.
  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"