СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОНС „ДОКТОР“

        Висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и други научни организации провеждат обучение по образователната и научна степен „доктор“ само по докторски програми, които са получили акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация.

  • Прием: за редовна и задочна форма на обучение за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ се приемат лица, придобили образователно-квалификационна степен „магистър“, издържали конкурс за докторант по научната специалност и по чужд език. За самостоятелна докторантура се записват лица, придобили образователно-квалификационна степен „магистър“, частично извършили изследователска работа по темата на докторантурата, представили доклад за извършената работа, който е разгледан и одобрен от съответното научно звено.

  • Продължителност:   срокът на обучение се определя от формата на обучение. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната – до 4 години.

  • Подготовка:  в зависимост от научната област по време на докторантурата докторантът извършва специфична изследователска работа, заложена в неговия  индивидуален учебен план, подготвя се теоретично в областите, залегнали в същия план, явява се на докторантски изпит по научната специалност и разработва дисертационен труд.

  • Начин на завършване: образователната и научна степен „доктор“ се присъжда на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд  при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"