СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НАЧАЛЕН ЕТАП

  Основното образование се осъществява в два етапа – начален и прогимназиален. Началният етап е от I до IV клас включително.

  • Продължителност: 4 години (І до ІV клас);

  Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

  Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

  Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

  За учениците, които се приемат по утвърден държавен план-прием в училищата по културата, в училищата по изкуствата и в спортните училища, както и в училищата с профил Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, може да се извършва проверка на способностите.

  Учениците от  I до IV клас могат да се преместват през цялата учебна година от едно училище в друго без да се полагат приравнителни изпити.

  • Начин на завършване:

  Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.

  Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование,  в което се вписват годишните оценки по всеки учебен предмет, изучаван в IV клас в задължителните и в избираемите учебни часове Този документ дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно образование.

  В удостоверението за завършен начален етап се вписват и оценките от националните външни оценявания по български език и математика, както и по други учебни предмети, ако са проведени с решение на министъра на образованието и науката.

  •  Подготовка в началния етап на основното образование

  Общообразователната подготовка в началния етап на основната степен на образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.
  Учебни предмети  от задължителната общообразователна подготовка в началния етап на основното образование:

  Учебни предмети

  Класове

  I

  II

  III

  IV

  1.

  Български език и литература

  2.

  Чужд език

  3.

  Математика

  4.

  Компютърно моделиране

   

   

  5.

  Околен свят

   

   

  6.

  Човекът и обществото

   

   

  7.

  Човекът и природата

   

   

  8.

  Музика

  9.

  Изобразително изкуство

  10.

  Технологии и предприемачество

  11.

  Физическо възпитание и спорт

  Учебните програми, по които се осъществява обучението са публикувани на сайта на МОН www.mon.bg в раздел „Общо образование“, подраздел „Учебни програми“.

  Линк към сайта на МОН с учебните програми:  http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=28

          В избираемите учебни часове във всеки от класовете се включват и часове за разширена подготовка,  в които се развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. В тези часове могат дас се включват и  учебните предмети хореография и религия, както и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

        Училища, в които може да се осъществи начален етап на основното образование

  Училища

  Класове

  I

  II

  III

  IV

  1.

  Начални

  2.

  Основни

  3.

  Обединени

  4.

  Средни

  5.

  Училища по изкуствата

  6.

  Училища по културата

  7.

  Специални училища*

  Специалните училища са:
  1. за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение;
  2. възпитателни училища интернати;
  3. социално-педагогически интернати

  Ученици със специални образователни потребности постъпват в специалните училища след оценка и насочване при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

   

  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"