СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ–ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

           Прогимназиалният етап е от V до VII клас включително. Учениците, завършили началния етап на основното образование, продължават обучението си в V клас.

  За учениците, които се приемат по утвърден държавен план-прием в училищата по културата, в училищата по изкуствата и в спортните училища, както и в училищата с профил Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, може да се извършва проверка на способностите.

  Профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат право да осъществяват обучение и в класовете от прогимназиалния етап на основната степен на образование, в съответствие с утвърден държавен план-прием.

  Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически" или „Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или  в поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.  Състезанията и олимпиадата се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището преди началото на всяка учебна година. 

  •  Продължителност:  3 години (от V до VІІ клас)
  •  Подготовка:

  Общообразователната подготовка в прогимназиалния етап на основната степен на образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.

  Учебни предмети  от задължителната общообразователна подготовка в прогимназиалния етап на основното образование:


  Учебни предмети

  Класове

  V

  VI

  VII

  1.

  Български език и литература

  2.

  Чужд език

  3.

  Математика

  4.

  Информационни технологии

  5.

  История и цивилизации

  6.

  География и икономика

  7.

  Човекът и природата

   

  8.

  Физика и астрономия

   

   

  9.

  Биология и здравно образование

   

   

  10.

  Химия и опазване на околната среда

   

   

  11.

  Изобразително изкуство

  12.

  Музика

  13.

  Технологии и предприемачество

  14.

  Физическо възпитание и спорт

  Учебните програми, по които се осъществява обучението са публикувани на сайта на МОН www.mon.bgв раздел „Общо образование“, подраздел „Учебни програми“.

  Линк към сайта на МОН с учебните програми:  http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=28

          В избираемите учебни часове във всеки от класовете се включват и часове за разширена подготовка,  в които се развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. В тези часове могат дас се включват и  учебните предмети хореография и религия, както и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

  • Начин на завършване:

  Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

  Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, завършили обучението си в VII клас, получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение.

  В свидетелство за основно образование се вписват и оценките от националните външни оценявания по български език и математика, както и по други учебни предмети, ако са проведени с решение на министъра на образованието и науката.

  Училища, в които може да се осъществява прогимназиален етап на основно образование 

                   

  Училища

   Прогимназиален етап

  V

  VI

  VII

  1.

  Основни училища

  2.

  Обединени училища

  3.

  Средни училища

  4.

  Училища по изкуствата

  5.

  Училища по културата

  6.

  Спортни училища

  7.

  Профилирани гимназии с профил Математически или Природни науки

  8.

  Специални училища*

   

  Специалните училища са:
  1. за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение;
  2. възпитателни училища интернати;
  3. социално-педагогически интернати.

  Ученици със специални образователни потребности постъпват в специалните училища след оценка и насочване при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

   

  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"