СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

         Непрофилираната подготовка осигурява усвояването на общообразователния минимум, който отговаря на конкретни държавни образователни изисквания.  Общообразователният минимум  се постига чрез учебните програми  на първо равнище по предмети от задължителната подготовка (раздел А на учебния план). Предметите, които се изучават в тази степен на образование, са групирани в следните културно-образователни области:

  • Български език и литература
  • Природни науки и екология
  • Чужди езици
  • Изкуства
  • Математика, информатика и информационни технологии
  • Бит и технологии
  • Обществени науки и гражданско образование
  • Физическа култура и спорт

  Линк към сайта на МОН с учебните програми

  • Начин на завършване:

         Средно образование се придобива след  успешно завършен ХII клас и след успешно положени два държавни зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, изучавани в гимназиалния етап:

  • по български език и литература;
  • друг предмет, който се определя по избор на ученика  от учебните предмети: "чужд език", "математика", "физика и астрономия", "биология и здравно образование", "химия и опазване на околната среда", "история и цивилизация", "география и икономика" и предметният цикъл "философия", изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

         Издаване на документ - диплома за завършено средно образование, в която се вписва и общият успех; дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието във висше училище или за професионално обучение.

         Възможности за реализация след завършване на средно образование

   - продължаване на  образованието  в колеж или висше училище;
   - реализация на пазара на труда.

   

  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"