СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

   
  Профилираното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователната и разширената подготовка – в първи гимназиален етап, и чрез общообразователната и профилираната подготовка – във втори гимназиален етап, където може да се осъществява и чрез разширената подготовка.

  Профилираната подготовка обхваща задълбочени компетентности в даден профил, определени с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.

  Профилът е комплекс от профилиращи учебни предмети, два от които се определят с държавния образователен стандарт, а останалите се определят от училището с училищните учебни планове и са едни и същи за ХІ и ХІІ клас.

   

  Профил

  Задължителни профилиращи учебни предмети

  1

  Чужди езици

  двата чужди езика, изучавани в първи гимназиален етап

  2

  Хуманитарни науки

  български език и литература и история и цивилизации или български език и литература и философия

  3

  Обществени науки

  география и икономика и история и цивилизации или история и цивилизации и философия

  4

  Икономическо развитие

  география и икономика и математика или география и икономика и чужд език, изучаван в първия гимназиален етап

  5

  Софтуерни и хардуерни науки

  информатика и информационни технологии

  6

  Предприемачески

  предприемачество и информационни технологии или предприемачество и география и икономика

  7

  Математически

  математика и информатика или математика и физика и астрономия

  8

  Природни науки

  биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда или химия и опазване на околната среда и физика и астрономия; 

  9.

  Изобразително изкуство

  изобразително изкуство и чужд език, изучаван в първия гимназиален етап, или изобразително изкуство и информационни технологии

  10.

  Музика

  музика и чужд език, изучаван в първия гимназиален етап, или музика и информационни технологии

  11.

  Физическо възпитание и спорт

  физическо възпитание и спорт и биология и здравно образование

  Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули. Модулът е самостоятелно обособена част от съответния профилиращ учебен предмет.

  Задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет се определят с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка. Въз основа на държавния образователен стандарт за профилираната подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми за задължителните модули.

  Чрез избираемите модули се придобиват компетентности, определени в учебни програми, утвърдени от директора на училището. Учебните програми може да се разработват в сътрудничество с висши училища и с представители на работодателите и на юридически лица с нестопанска цел.

  • Начин на завършване:

  Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

  Учениците със специални образователни потребности, завършили обучението си в X клас, получават удостоверение за завършен Х клас, което им дава право да продължат обучението си в ХІ клас и на професионално обучение.

  Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

  Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет.

  Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование.

  Вторият задължителен държавен зрелостен изпит се полага по учебен предмет, избран от ученика измежду учебните предмети Чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, Информатика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика, Предприемачество, Музика, Изобразително изкуство и Философия, ако ученикът го е изучавал в избираемите учебни часове като профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование. Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет.

  По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети Български език и литература, Чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика и Философия.

  Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

  Възможности за реализация след завършване на средно образование
  -  продължаване на  образованието  в колеж или университет;
  - реализация на пазара на труда.

  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"