СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

  Професионалното образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиването на степен на професионална квалификация по професия. Професионалното образование и обучение се осъществява по професии, включени в Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).
  Професиите в списъка са представени по области на образование, професионални направления и степен на професионална квалификация. Включени са и кодовете на професиите и длъжностите от Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), релевантни на придобитата квалификация и образование.
  Списъкът включва  17 области на образование, 47  професионални направления, 217 професии и 515 специалности от професии, представени по степен на професионална квалификация.

  Пример:
  Област на образование:                                         21 ИЗКУСТВА
  Професионално направление:                               215 Приложни изкуства и занаяти
  Професия:                                                                    215030 Бижутер
  Специалност:                                                             2150301 Бижутерия – II СПК
  Длъжности и единични групи в НКПД:               единична група 7313

  Степени на професионална квалификация: По сложност на придобитите професионални компетентности професиите се класифицират в следните три степени на професионална квалификация:

  Първа степен на професионална квалификация
  с най-ниска сложност на придобити професионални компетентности за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия

  Входящо минимално образователно равнище

  Изходящо образователно равнище

  Придобиване на степен на професионална квалификация

  Документ

  Професии (извадки от СППОО)

  - завършено основно образование – за ученици;  - завършен първи гимназиален етап – за ученици; - завършен начален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗПУО, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО - за лица, навършили 16 г.

  завършен първи гимназиален етап – за ученици със завършено основно образование и 3 годишен срок на обучение

  след успешно полагане на държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Изпитът се полага по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

  Удостоверение за завършен първи гимназиален етап – за ученици; - Свидетелство за професионална квалификация за ученици и лица, навършили 16 години.

  касиер, калкулант, заварчик, стругар, шлосер, пристанищен работник, обущар, плетач, помощник в строителството, камериер, портиер-пиколо, работник в озеленяването, в ХВП, в животновъдството и др.

  Втора степен на професионална квалификация
  придобити професионални компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия

  - завършено основно образование (срок на обучение 5 години за начално професионално обучение) – за ученици; -завършен първи гимназиален етап на средното образование и придобита I СПК по съответната специалност от професия за продължаващо обучение – за ученици; - завършен XI клас и придобита I СПК по съответната специалност от професия за продължаващо обучение – за ученици; - със завършен първи гимназиален етап по допълнителен план-прием за ученици; - завършен първи гимназиален етап (Х клас) за лица, навършили 16 години

  завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование– за ученици за начално професионално обучение или по допълнителен план-прием

  след успешно полагане на държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Изпитът се полага по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката

  Удостоверение или диплома за завършено средно образование за ученици; Свидетелство за професионална квалификация

  бизнес-услуги, офис-секретар, машинен оператор, монтьор на прецизна техника, електромонтьор, монтьор на компютърни системи, корабен монтьор, хлебар-сладкар, сондьор, реставратор-изпълнител, строител-монтажник и др.

  Трета степен на професионална квалификация
  придобити професионални компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорност за работата на други лица

  - завършено основно образование за ученици; - завършен първи гимназиален етап от средното образование и придобита I СПК по съответната специалност от професия за ученици; - завършен XI клас и придобита II СПК по съответната специалност от професия за ученици; - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование за начално професионално обучение на лица, навършили 16 години

  средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование за ученици

  след успешно полагане на държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Изпитът се полага по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката

  Свидетелство за професионална квалификация

  художник, музикант-инструменталист, балетист, танцьор, компютърен аниматор, графичен дизайнер, лютиер, търговски представител, данъчен и митнически посредник, оперативен счетоводител, организатор Интернет-приложения и др.

  • Професионалното образование и обучение на учениците се осъществява по типови учебни планове
              Типовият учебният план за професионална подготовка включва:
               Раздел А – Задължителни учебни часове
  Включват се общообразователната подготовка и общата професионална подготовка.
  • Общообразователната подготовка осигурява общообразователния минимум, необходим за средно образование. Овладяването на общообразователен минимум от знания гарантира възможността за полагане на държавни зрелостни изпити, придобиване на средно образование от всички ученици в професионалното образование и равен достъп до всички специалности на висшето образование.
  • Обща професионална подготовка е единна за всички професионални направления и обучение по теория на професията.

  Раздел Б – избираеми учебни часове

  • Отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от дадено професионално направление като се отчита спецификата на всяка професия. Включва теоретично обучение и практическо обучение (учебна практика)
  • Специфична професионална подготовка за всяка специалност – включва теоретично обучение и практическо обучение по съответната специалност.
  • Разширена професионална подготовка - изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на обучаваните и с възможностите на обучаващата институция в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.
  • Разширена подготовка - за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на обучаваните и възможностите на обучаващата интитуция.

  Раздел В – факултативни учебни часове

  • Допълнителна подготовка - за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които образователната институция може да предложи и отговарящи на интересите на обучаваните.

  Всички учебни планове и учебни програми по професиите, които се изучават в образователната система  могат да се намерят на електронен адрес:

  https://www.mon.bg/ – Учебни  планове и учебни програми  по професионална подготовка
  • Завършване на професионално образование 

  Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

  Учениците със специални образователни потребности, завършили обучението си в X клас, получават удостоверение за завършен Х клас, което им дава право да продължат обучението си в ХІ клас и на професионално обучение.

  Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

  Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

  Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование.

  По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети български език и литература, чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика и астрономия,бБиология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия.

  Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които се полагат върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в двата етапа на средно образование, се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

  Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в която се вписва и общия успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

  Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, освен диплома за средно образование получават и свидетелство за професионална квалификация. При условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение те получават и свидетелство за правоспособност за професиите, за които се изисква такава.

  Удостоверяване на завършено професионално образование

  Завършено професионално образование се удостоверява с:

  • диплома за завършено средно образование
  • свидетелство за професионална квалификация
  • свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност (напр. за управление на МПС, на селскостопанска техника, за заваряване и др.)

  Удостоверяване на завършено професионално обучение

  • свидетелство за професионална квалификация
  • свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност (напр. за управление на МПС, на селскостопанска техника, за заваряване и др.)

  Възможности за реализация след завършване на професионално образование и обучение

  • След завършване на професионално образование учениците могат да продължат образованието си в университет, като имат достъп до всички специалности и университети без ограничение или да започнат работа по изучаваната специалност от професия.
  • След завършване на професионално обучение учениците могат да започнат работа по изучаваната специалност от професия.

  Институции, в които се осъществява професионалното образование и обучение

  Професионални гимназии осъществяват професионално образование с придобиване на първа, втора или трета степен на професионална квалификация; при определени условия могат да осъществяват обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация.
   Училища по изкуствата осъществяват професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация
  Училища по културата осъществяват професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация
  Спортни училища осъществяват професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация
  Духовни училища осъществяват професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация
  Професионални паралелки в обединени училища осъществяват професионално образование с придобиване на първа степен на професионална квалификация
  Професионални паралелки в средни училища осъществяват професионално образование с придобиване на първа, втора или трета степен на професионална квалификация
  Професионални колежи осъществяват  професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация
   Центрове за професионално обучение осъществяват  професионално обучение с придобиване на първа, втора и трета  степен на професионална квалификация на лица, навършили 16 г.

   

  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"