СТРУКТУРА И ВИДОВЕТЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионално обучение (в професионални колежи)
 • Професионално обучение (над 16г)
 • Професионално обучение (до 16г)
 • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  <- назад към схемата

  ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (за ученици )

  Професионалното обучение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация за ученици се провежда в професионални гимназии, училища по изкуствата, в училища по културата, в спортни училища, духовни училища, в средни училища с професионални паралелки или в обединени училища с професионални паралелки.

  Подготовка:  обучението по съответните степени на професионална квалификация осигурява:

  • за първа степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия;
  • за втора степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия;
  • за трета степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорност за работата на други лица;

  Начин на завършване: успешно положилите държавен изпит по теория и практика на професията придобиват Свидетелство за професионална квалификация. За професии, упражняването на които изисква правоспособност (например за управление на МПС, за селскостопанска техника, за заваряване и др.) след успешно положен изпит се издава Свидетелство за правоспособност.

  <- назад към схемата

  

  Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  © МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
  Собственик на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

  Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
  Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства
  не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"